احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد/ « به صلحی باورمندیم که خطوط سرخ قربانی نشود»

گزارشگر:روح الله بهزاد/ شنبه 1 جدی 1397 ۳۰ قوس ۱۳۹۷

مسعود: «شرایط حاکم به مسیری به پیش رفته است که سال‌ها پیش جریان سیاسی آجندی ملی از آن هُشدار داده بود»
با فرارسیدنِ نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احمدولی مسعود در همایشی بزرگ نامزدی‌اش را در انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد.
احمدولی مسعود، رهبر جریان سیاسی آجندای ملی روز پنجشنبه، ۲۹ قوس در نشستی با حضور صدها تن، پیرامون «انتخابات و صلح» در هوتل انترکانتیننتال برگزار شده بود، اعلام کرد که از آدرس تیم وفاق ملی برای یک آیندۀ «بهتر با برنامه و طرحِ وفاق ملی» وارد میدان انتخابات شده است.

——————————
mandegarاحمدولی مسعود بیان داشت که این تصمیم را پس از مشورت‌های فراوان با نخبه‌گان سیاسی، مردم، چهره‌های ملی و شخصیت‌های حوزۀ مقاومت همه‌گانی ساخته است.
نیروهای داخلی؛ عامل بحران
احمدولی مسعود در این همایش گفت که ناامنی‌های روزافزون، فقر گسترده، فرار جوانان به کشورهای خارجی، قوم‌بازی‌ها، بی‌اعتمادی داخلی، آزمندی‌های منطقه‌یی، ایدیولوژی‌های افراطی و جنگ‌های نیابتی، هر روز افغانستان را به پرتگاه نابودی نزدیک‌تر می‌سازد.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی افزود: بی‌ثباتی و شکننده‌گی اوضاع کنونی، نتیجۀ بی‌مدیریتی مسوولان حکومت وحدت ملی است. این نامزد احتمالی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد که «قدرت‌طلبی‌ها، ناپایداری‌های سیاسی، تقسیمات میکانیکی کرسی‌های دولتی و تصامیم و سیاست‌های ناشیانه» از جمله عواملی اند که افغانستان را به سوی بحران سوق داده است.
او تأکید کرد که آنچه موجبِ ادامۀ وضعیت بحرانی کشور شده است، تنها افراط‌گرایی و مداخله‌های بیرونی نیست، بلکه «آشفته‌گی‌های سیاسی، سوءمدیریت و عدم برنامۀ ملی برای حلِ چالش‌ها» نیز در بحران افغانستان نقش جدی داشته است.
احمدولی مسعود تصریح کرد: «نقش بازیگران داخلی در به وجود آمدن بحران کنونی کشور، کمتر از عوامل خارجی آن نیست». او گفت: شرایط حاکم به مسیری به پیش رفته است که سال‌ها پیش جریان سیاسی آجندی ملی از آن هُشدار داده بود.
رهبر تیم وفاق ملی اظهار داشت: «از هفده سال به این‌سو با وجود این‌که پیشنهادهای فراوانی برای پذیرفتن کرسی معاونیت ریاست جمهوری و وزارت خارجه به من شد، اما من نخواستم با یک چوکی نمایشی تمام ارزش‌های مردم و مبارزات قهرمان ملی و هم‌سنگران او را زیر پا کنم. این‌بار با برنامۀ وفاق ملی، آمادۀ ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم».
او به مبارزات، اندیشه و افکار شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، اشاره کرد و بیان داشت که با الهام از تجربه‌ها، آرا و افکار قهرمان ملی، «طرح آجندای ملی» و «وفاق ملی» را برای رسیدن به صلح و ثبات در کشور آمده کرده است. او افزود که در طرح آجندای ملی سال‌ها پیش گفته شده بود که از فرصت‌های بین‌المللی استفاده شود و رهبران و نخبه‌گان سیاسی افغانستان در محور یک طرح ملی، دولت وحدت ملی را تشکل دهند.
آقای مسعود گفت که سال‌ها پیش با طرح آجندای ملی گفتیم که باید محور مشترکی را بسازیم و تنها به حمایت خارجی‌ها دل‌خوش نسازیم، اما امروز دیده می‌شود که بی‌توجهی به برنامه‌های آجندای ملی، سرنوشت امروز را برای افغانستان رقم زد.
او گفت که هم مردم و هم جامعۀ بین‌المللی، به شدت از مهره‌های ۱۷ سالۀ سیاسی افغانستان خسته شده اند. به گفتۀ رهبر تیم وفاق ملی: «دولت‌مردانی که همواره فقط وعده داده و عمل نکرده اند، خسته‌کن شده اند. آنان در فساد درون‌دولتی، نفاق‌اندازی و از بین بردن اعتماد اجتماعی نقش اساسی داشتند و کشور را در بحران‌های بزرگی فرو بردند، بدون تغییر رهبری حکومت، این بحران برای سالیان درازی ادامه خواهد یافت».
آقای مسعود اظهار داشت: اگر حکومت وحدت ملی که مشروعیت‌اش زیر پرسش و در لجن گیرمانده و غرق در فساد است، جاگزین نشود، افغانستان در پرتگاه سقوط و نابودی قرار خواهد گرفت.
صلح؛ با کی و چگونه؟
آقای مسعود در بخشی از سخنانش اظهار داشت که طرفِ اصلی صلح و جنگِ افغانستان، مردم، نیروهای مقاومت دیروز، دموکراسی‌خواهان، بانوان و فعالان عرصۀ مدنی و حقوق بشری افغانستان می‌باشند. او تصریح کرد: رهبری حکومت وحدت ملی حتا به گونۀ نسبی از مردم و نیروهای خواهان عدالت، نتوانسته نماینده‌گی بکند و این نیروها تا کنون در پروسۀ صلح نیز نقش و جایگاه ندارند.
این نامزد ریاست جمهوری خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی بیان داشت: «اگر در دورۀ پنج‌سالۀ زمام‌داری‌تان یک وجب به صلح نزدیک می‌شدید، حرف‌های‌تان منطق می‌داشت؛ اما دورۀ سراسر ناکامی‌تان موجب شد افغانستان در بحر ناامنی‌ها، قدرت‌گیری تروریسم، افراط‌گرایی، بی‌ثباتی و حساسیت‌های قومی و زبانی فرو رود و صفوف دشمنان افغانستان تقویت شود.
او اضافه کرد که صلح تنها به معنای ختم جنگ نیست، بلکه صلح یعنی رسیدن به وفاق اجتماعی، ثبات سیاسی و امنیت روانی مردم که در آن ارزش‌های اسلامی، انسانی و دموکراتیک خطوط اساسی آن باشد.
رهبری تیم وفاق ملی اظهار داشت که تیم وفاق ملی به صلحی باورمند است که در آن، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان، هنجارهای دموکراتیک، انتخابات و دستاوردهای ۱۷ سال گذشتۀ مردم از خطوط سرخ آن به شما رود.
آقای مسعود از نبود گوش شنوا در حکومت پیشتن و فعلی برای شنیدن و عملی ساختنِ برنامه‌های صلح تیم آجندای ملی شکایت کرد و اظهار داشت که همین موضوع، اساسی‌ترین مشکلی بود که این برنامه‌ها عملی نشده است. آقا مسعود گفت که اساسی و محور تیم وفاق ملی، برنامه‌محوری است و داعیۀ افغانستان نسبت به هر موضوع دیگری برای شان اهمیت دارد.
این سیاست‌مدارِ منتقد حکومت اظهار داشت که افغانستان را برای مردم می‌خواهند، نه برای قوم خاصی. او گفت، نیروهایی که حساسیت‌های قومی را دامن می‌زنند، مطمین باشند که افغانستان و مردم این کشور را در تیررس مداخله‌های کشورهای منطقه و در پرتگاه سقوط قرار می‌دهند.
سیاست خارجی پویا و متوازن
این چهرۀ جبهۀ جهاد و مقاومت تأکید کرد که وفاق ملی این ظرفیت را دارد که با پیوند زدن خواست‌های مردم افغانستان و مطالبات برحق جامعۀ جهانی در امر مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر، آیندۀ کشور را روشن سازد. او اما گفت که این امر در گرو سیاست خارجی پویا و متوازن عملی می‌باشد.
او گفت: وفاق ملی باورمند دارد که افغانستان نیازمند زعامت ملی، ساختارِ متعادل و دولت پاسخگویِ با قاعدۀ وسیع سیاسی می‌باشد که همۀ اقوام و اقشار مختلف آمال و آرزوهای خود را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشوری ببینند و از موضع قدرت به مسایل ملی بپردازند.
رفتن به سوی انتخابات با طرحِ و برنامه
رهبر تیم وفاق ملی در اخیر سخنانش اظهار داشت که با اتکا بر برنامۀ وفاق ملی و تکیه بر مردم افغانستان و نیز با تجربه از انتخابات گذشته و بحران ناشی از آن، خواسته است وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شود.
آقای مسعود می‌گوید که با الهام از افکار و تجربه‌های قهرمان ملی افغانستان و با فراگیری از گفتمان‌های سالیان درازِ اهل علم و فرهنگ، سیاست و تجربه‌ها و اندوخته‌های خود، به میدان آزمون انتخابات ریاست جمهوری مردم وارد شده و به رقابت می‌پردازد. او اضافه کرد که تیم وفاق ملی، خدمت به مردم افغانستان را افتخار و مسوولیت خود می‌داند.
انتخابات تقلبی قابل قبول نخواهد بود
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی، با بیان این‌که «اصلاح اساسی نهادها و نظام انتخاباتی برای ما اهمیت اساسی دارد و باید تمام احزاب و نهادها به استقلالیت، شفافیت و مدیریت درست و شریفانۀ آن باورمند شوند»، تأکید کرد: در صورتی که هنجارهای مشارکت و عدالت در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو زیر پرسش برود و رضایت مردم را فراهم نکند، فرایند انتخابات تقلبی قابل قبول ما نخواهد بود و در نتیجه، افغانستان در بحران‌های انتخاباتی سقوط خواهد کرد.
این درحالی‌ است که امروز شنبه، ۱ جدی روند نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ رسماً آغاز شد. براساس تقویم اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات، نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اول جدی آغاز می‌شود و ۱۲ روز ادامه خواهد داشت.
تا کنون محمداشرف غنی، محمدحنیف اتمر و احمدولی مسعود رسماً از نامزدی شان در انتخاباتِ ریاست جمهوری سال آینده خبر داده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.