اعضای مجلس با واحدهای بودجه‌یی جدید مخالفت کردند

گزارشگر:یک شنبه 9 جدی 1397 ۹ جدی ۱۳۹۷

بر بنیاد گزارش کمیسیون مالی و امور بودجۀ مجلس، حکومت در بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ ایجاد سه واحد بودجه‌یی مستقل را در کنار ادغام اداره اراضی به وزارت شهرسازی پیشنهاد کرده ‌است.
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و امور بودجۀ مجلس گفت که حکومت ایجاد «ادارۀ مستقل شهدا و معلولین -جدا شده از وزارت کار و امور اجتماعی»، «ادارۀ مستقل تعلمیمات تخنیکی -جدا شده از وزارت معارف» و «ادارۀ ثبت و احوال نفوس -جدا شده از وزارت داخله» را پیشنهاد کرده‌است.
او اضافه کرد که مدغم شدن ادارۀ اراضی افغانستان به وزارت شهرسازی و مسکن از دیگر پیشنهادات حکومت در بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد.
او اشاره کرد که چندی پیش کمیسیون مالی و امور بودجه، موضوع را به کمیسیون‌های عمومی مجلس جهت نظرخواهی ارسال کرده بود که تعداد از کمیسیون‌های نظریات خود را ارایه کرده است.
محسنی اضافه کرد که ۵ کمیسیون خواهان مستقل شدن این ادارات و ۳ کمیسیون دیگر خواستار رد شده‌اند. باقی‌مانده کمیسیون‌ها هیچ نظری ارسال نکرده‌اند.
او اما تأکید کرد که کمیسیون مالی و بودجه مجلس به‌خاطر پاسخ‌گو بودن این ادارات به خانۀ ملت، خواستار تبدیلی آنان به وزارت شده‌است.
پس از ارایه گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس، نماینده‌گان اما اکثراً مخالفت خود را با مستقل شدن ادارات یاد شده اعلام کردند.
به گفتۀ نمایندگان منتقد این پیشنهاد، حکومت می‌خواهد با مستقل ساختن ادارات نقش نظارتی مجلس را کمرنگ کند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که از بحث امروز نتیجه می‌گیریم که همۀ نماینده‌گان به دلیل فرار ادارات مستقل از نظارت مخالف هستند.
او اما یادآور شد که در جلسۀ امروزی به دلیل تکمیل نبودن نصاب نمی‌توانیم روی ایجاد سه واحد بودجه‌یی جدید رأی‌گیری کنیم. در روز دوشنبه روی این مورد رأی‌گیری می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.