اعلامیۀ فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در پیوند با لغو کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی

/

پس از دادخواهی گستردۀ فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، وزیر اطلاعات و فرهنگ پذیرفت که کمیسیون غیرقانونیِ «رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی» را لغو و هم‌زمان «کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی» را که در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون رسانه‌های همه‌گانی پیش‌بینی شده است، ایجاد نماید.
داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، این مورد را در نشست روز شنبه، یازدهم جوزای سال روان، در کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، در حضور نماینده‌گان ژورنالیستان وعده داد. وزیر اطلاعات و فرهنگ هم‌چنان در این نشست وعده داد که تا هفتۀ آینده به این تعهداتش عمل خواهد کرد.
به این ترتیب، کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی که در سه سال گذشته به گونۀ غیرقانونی و تنها بر اثر اصرار وزیر اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت، پس از این کاملاً لغو شده به حساب می‌آید.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در حالی که تلاش می‌کند به زودترین فرصت ممکن، زمینۀ ایجاد و فعالیت کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی میسر شود تا این کمیسیون با توجه به احکام قانون رسانه‌های همه‌گانی به تخطی‌های رسانه‌یی و شکایت‌ها از رسانه‌ها رسیده گی نماید، به تمام رسانه‌ها، خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه اعلام می‌کند که حتا اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ به لغو کمیسیون غیر قانونی رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی نپردازد، پس از این بر مبنای هیچ قانونی مکلف به پاسخ‌گویی در برابر این کمیسیون غیر قانونی نمی‌باشند.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، هم‌چنان از نهادهای عدلی و قضایی کشور تقاضا می‌کند، تا با در نظرداشت احکام قانون رسانه‌های همه گانی، بعد از این به هیچ دوسیه‌یی که از سوی کمیسیون غیر قانونی رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی به آنان محول می‌گردد، رسیده‌گی ننموده و در عوض از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخواهند که زمینه های قانونی را میسر سازد تا هر گونه شکایت از تخطی های رسانه یی از مجرای قانونی آن؛ یعنی کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی مورد رسیده‌گی قرار گرفته و در صورت وجود عناصر جرمی، این‌گونه قضایا، از طریق همین کمیسیون به مراجع عدلی و قضایی رجعت داده شود.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان هم‌چنان خود را مکلف می‌داند تا از حقوق قانونی و مشروع رسانه‌ها، خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ها، با تمام امکانات و با استفاده از وسایل قانونی، حمایت و دفاع نموده و برای تأمین آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و موجودیت و توسعۀ رسانه‌های آزاد در کشور، از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نکند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.