امضای شش تفاهم نامه میان افغانستان و چین

سه شنبه 28 ثور 1395/

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ و ﭼﻴﻦ ﺷﺶ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣۀ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ را اﻣﻀا کردند. این ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ دیﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺠﻨﮓ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺷﻮﺭ ﭼﻴﻦ، ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺖ ﺩاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاللهﻋﺒﺪالله و ﻟﻲﻛﻴﻜﻮﻳﻨﮓ، ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﭼﻴﻦ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﻳﺮاﻥ اﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ وﺯﻳﺮ ﺯﺭاﻋﺖ ﻫﺮﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺭﺳﻴﺪ. اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ mandegar-3ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﺩﺩاﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﺭاﻩ ( ﻭﻥ ﺑﻠﺪ ﻭﻥ ﺭﻭﺩ) ﺳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮاﻥ؛ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﺮﻱ ﻏﻴﺭﻋﺎﺟل، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣۀ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻛﻤﻚ ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻳﻮﻥ ﻳﻮاﻥ ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ و اﻣﻀﺎﻱ ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭاﺕ ﺯﻋﻔﺮاﻥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﻳﺎﺩﺩاﺷﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭﮊۀ اﻋﻤﺎﺭ بلاک ها و اﻋﻤﺎﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺴﻲ و اﺩﻳﺘﻮﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. این تفاهم نامه ها افغانستان و چین را وارد همکاری‌های اقتصادی تخینیکی در عرصه هایی می‌سازد که قبلا میان دولت افغانستان و چین بران توافق شده بود. عملی شدن این تفاهم نامه‌ها فرصت های خوبی را فرا راه بازرگانان و مردم افغانستان می‌گذارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.