بانک‌نوت‎های خط خورده از اول سنبله اعتبار ندارد

۲۲ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3مسوولان در بانک مرکزی می‎گویند که تا ده روز دیگر مهلت تعویض بانک‌نوت‌های خط خورده و یا رنگ شده تمام می‌شود، اما صرافان از هم اکنون از دریافت این بانک‌نوت‌ها خودداری می‌کنند.
مقامات بانک مرکزی می‌گویند، با آن‌که یک رقم بزرگی از بانک‌نوت‌های نامناسب در این بانک گِردآوری شده اند، اما روند تعویض این بانک‌نوت‌ها بار دیگر تمدید نخواهد شد.
آنان می‌گویند: زمان برای تعویض بانک‌نوت‌های نامناسب تا پایان ماه اسد، تمام می‌شود و دیگر بانک مرکزی این بانک‌نوت‌ها را تعویض نخواهد کرد.
بانک‌نوت‌های که در آن نشانه‌یی از نوشته با قلم و یا رنگ باشد، رنگ شده باشد یا با مواد چرب کننده چرب شده باشد و یا هم قصدأ سوراخ شده باشد همه مشمول بانک‌نوت‌های نامناسب به شمار می‎روند و بربنیاد تصمیم بانک مرکزی، این بانک‌نوت‌ها تنها تا پایان ماه اسد قابل تعویض هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.