برخی تاریخ نگاران: یـاران حبیب‌الله کلـکانی از اقوام مختلف بودند

ابوبکر صدیق/

mandegar-3امیر حبیب‌الله کلکانی و هفتده تن از یارانش که توسط نادرخان اعدام شده بودند، از اقوام مختلف کشور بودند نه از یک قوم.
غلام محمد محمدی، تاریخ‌نگار، که نگاشته‌های زیاد در مورد حکومت و کارکردهای حبیب‌الله کلکانی دارد، در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: حبیب‌الله کلکانی و هفده‌تن از یارانش که از اقوام و ولایات مختلف بودند، اما درست شناسانده نشده اند.
آقای محمدی می‌افزاید: سیدحسین، شیرزادخان وزیر دربار محمد صدیق خان رییس تنظیم از ولایت پروان بودند.
محمد مسعود خان، معین وزارت عدلیه، از مسلمانان اهل هنود افغانستان؛ ملک محسن خان، والی کابل، از کوه دامن؛ سید محمد خان، یاور والی از کوه دامن، غلام قادر خان چندولی از غزنی؛ جنرال سمندر خان از کابل و سپه سالار عبدالوکیل خان خروطی، از خوانین حسین کوت بودند.
به گفته این تاریخ‌نگار، عبدالغیاث خان از سرای خوجه ولایت پروان، محمد جان خان از سرک میان ماهیپر و سروبی، احمدخان الکوز‌ی قندهاری، جنرال حلیم بیک خان -که سمت قطعه مشر قطعن را داشت- از ولایت نورستان؛ نایب سالار محمد ایوب خان بوینه قلعه‌یی و پسران محمد کریم‌خان قلعه‌‌مراد بیگی بودند که همراه با حبیبالله خان به دار زده شده بودند.
به گفته او، بیش از ۱۷۰ تن دیگر جدا از این افراد، نیز توسط نادرخان به دلیل همراهی شان با کلکانی به قتل رسانید، همه از اقوام و ولایت های مختلف بودند و اسمامی‌شان وجود دارد.
این تاریخ نگار باور دارد که حکومت ها امیر حبیب الله کلکانی را خاینانه از تاریخ محروم کردند و از طرف حاکمان وقت در گزینه سیاه تاریخ قرار داده شدند و در مورد آنان درست قضاوت نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.