تظاهرات هواداران حزب حنبش وارد هشتمین روز شد

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

صدها تن از باشندگان ولایات مختلف کشور، امروز نیز دست به تظاهرات زدند و خواستار برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهورى به کشور و رهایى نظام الدین قیصارى شدند.
mandegar-3درهشتمین روز اعتراض دربازداشت نظام الدین قیصارى نماینده ویژۀ جنرال دوستم ازسوى حکومت، صدها تن در ولایات بامیان، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و تخار به جاده ها ریختند و دست به تظآهرات زدند.
تظاهرکنندگان دربامیان، با سردادن شعار هاى ضد حکومتى، از چوک سر بازار تا وسط بازار راهپیمایی نمودند.
عبدل دانشیار یکى از اعتراض کنندگان، حکومت وحدت ملی را به قوم گرایى متهم نموده و گفت که رهبران حکومت، با طرز فاشیستی نمیتوانند حکومت کنند.
موصوف علاوه کرد: «بی عدالتی و حذف اقوام بجایی رسیده که قابل تحمل نیست و ما برای گرفتن حق خود مبارزه خواهیم کرد، کشتار محافظین نظام الدین قیصاری توسط اردوی ملی، محکمه صحرایى وجنایت وحشت ناک بشری است باید بر رسی گردد.»
محمد سجاد محسنی یکی از عالمان دین نیز با تاکید به برگشت جنرال دوستم و آزادی قیصاری از حکومت خواست، عدالت را در خصوص همه اقوام در نظر بگیرند؛ چون هر حکومت که عدالت در آن نباشد، سرنگون خواهد شد.
محمد حسن رنجبر هماهنگ کننده این تظاهرات، هشدار داد که اگر حکومت به خواسته های شان رسیدگی نکن،د به زودی راه کابل بامیان را مسدود خواهد کرد.
این تظاهرات با خوانش قطعنامه هفت ماده یى به پایان رسید که برگشت جنرال دوستم به کشور و رهایى نظام الدین قیصارى از مهمترین موارد این قطعنامه مى باشد.
ازسویى هم درتظاهراتى که با اشتراک صدها تن در ولایت سرپل راه اندازى شد، قارى نظام الدین عضو حزب جنبش و یکى از معترضان در ولایت سرپل، خطاب به رئیس جمهورگفت: «در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، بنابر هدایت جنرال دوستم برای شما رای دادیم که در وطن آرامش و مشارکت ملی برقرار شود؛ اما زمانیکه شما به کرسی ریاست جمهوری رسیدید، بدون احترام گذاشتن به آرای مردم و حزب جنبش، برای معاون اول تان دوسیه ساختین و فعلا نمی گذارید که به وطن برگردد و این بار دوسیه دیگر را برای نظام الدین قیصاری ساخته اید.»
درعین حال مظاهره کننده ها درولایات فاریاب، جوزجان، بلخ و تخار نیز به آزادى بدون قید وشرط نظام الدین قیصارى و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم ازترکیه به کشور تاکید کردند .
این تظاهرات پس ازآن آغاز شد که هشت روز قبل، نظام الدین قیصارى قوماندان امنیه ولسوالى قیصار فاریاب و نماینده ویژۀ دوستم در امور خیزش هاى مردمى، ازسوى نیروهاى کماندو در فاریاب بازداشت و به کابل منتقل گردید، که پس از آن هواداران حزب جنبش در ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، تخار، سمنگان و… دست به تظاهرات زدند و خواستار رهایى او شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.