جاوید کوهستانی: فرمانده پولیس کابل برکنار و به دادستانی معرفی شود

گزارشگر:یک شنبه 9 حمل 1394 ۸ حمل ۱۳۹۴

جاوید کوهستانی به روزنامۀ ماندگار گفت که فرمانده پولیس کابل بیشتر از افراد اوباش و لومپن که در قتل فرخنده دست داشتند، مقصر بوده و باید به داستانی معرفی شود.
کوهستانی با انتقاد از فرمانده پولیس کابل گفت: عدم مسوولیت‌پذیری، نبود وجدان بیدار و آگاه، عدم ارتباطات مردمی و تشنه بودن به قدرت، سبب شده تا فرمانده کابل حتا به خودش زخمت ندهد که به خاطر کوتاهی در وظیفه از مردم عذرخواهی کند.
mnandegar-3او همچنان تاکید کرد: قوماندانی امنیه، آمر جنایی و تمام مسوولان قوماندانی امنیه کابل، به دلیل اقدام نکردن به موقع، در این قضیه مسوول و شریک اند و باید مجازات شوند.
او افزود: فرمانده امنیه کابل، معاونین امنیتی و مسوولان قوماندانی کابل باید از وظایف‌شان سبک دوش و به خاطر غفلت و سوء استفاده از مقام و موقف‌شان به دادستانی معرفی شوند.
این آگاه نظامی اضافه کرد: شاه دو شمشیره در قلب شهر کابل موقعیت دارد و چهار اطراف آن با پوسته‌های امنیتی مختلف احاطه شده؛ پس این غفلت قابل بخشش نیست و پولیس و فرمانده کابل هر دو شریک جرم پنداشته می‌شود.
کوهستانی گفت: آمر حوزۀ اول و دوم پولیس نیز قابل مجازات اند، چرا که فاصله میان این دو حوزه و شاه دو شمشیره نهایت کم است.
به گفتۀ او، فاصله از شاه دو شمشیره تا جادۀ آسمایی که یک پوسته امنیتی در آن‌جا حضور دارد، نهایتاً ۲۵۰ متر و از قوماندانی امنیه کابل تا جادۀ آسمایی ۱۰۰ متر است؛ در مجموع فاصله میان قوماندانی امنیه کابل تا محل حادثه ۳۵۰ متر است.
وی تاکید کرد: قوماندانی امنیه کابل، قطعۀ واکنش، قطعۀ منتظره و لوای کمربندها را دارد؛ اما حتا یک پولیس از این قطعات برای نجات این دختر فرستاده نشده؛ بنابراین به طور قطعی پولیس آگاهانه غفلت کرده و در قتل فرخنده شریک است.
او گفت: مردم برای شریک شدن در این جنایت، از جاده و خیابان دور دست به شاه دو شمشیره رسیدند؛ اما پولیس و قوماندانی امنیه کابل، هیچ اقدامی نکرد، در حالی‌که مخابره‌های پولیس به طور ۲۴ ساعت فعال است و نوکریوال هم دارند.
کوهستانی با انتقاد شدید از قوماندانی امنیه کابل گفت: قوماندانی امنیه پس از حادثه به خانوادۀ فرخنده اخطار می‌دهد که خانه تان را تخلیه کنید، چرا که مردم به خانه شما یورش می‌آورند و ما توان تامین امنیت شما را نداریم، این گفته‌ها نهایت جهالت و عدم آگاهی پولیس را از وظیفه‌شان نشان می‌دهد.
کوهستانی با انتقاد از گفته‌های مولوی ایاز نیازی امام مسجد وزیر اکبرخان می‌گوید: مولوهایی مانند نیازی که بدون آگاهی مردم را تحریک به شورش کردند، نیز در جمله مجرمین باید محاکمه شوند.
او افزود: رسانه‌ها سخنان مولوی نیازی را تحریف نکردند، چرا که سخنان او با نهایت احساسات بیان شده و بسیار واضح گفته که اگر مجرمین رها نشوند، در برابر نظام قیام خواهند کرد.
این آگاه نظامی گفت: اما نباید فراموش کرد که شهادت فرخنده باعث به وجود آمدن فضای گفتمان میان دین، دموکراسی و جامعه مدنی گردید. مرگ فرخنده باعث شکستن بعضی از تابوها شد و بازار تعویذ نویسان و تومار نویسی در هم شکسته شد.
گفتنی است که فرخنده به تاریخ ۲۸ حوت سال گذشته، یعنی ده روز قبل به اتهام سوزاندن قرآن توسط افرادی کشته و بعد سوزانده شد. اتهامی که سپس غلط ثابت شد.
قتل فرخنده اعتراض‎های گستردۀ داخلی و خارجی را به همراه داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • haji sabor

    ازمقامات محترم ریاست جمهوری تقاضامیگردد به خاطر روح شهید فرخند غزل حسن زاده معین اطلاعات کلتور که لیاقت کتابت را هم ندارد مردم را به شورش تحریک میکرد محکمه شود همچنان ملا نیازی چلی ابلیس را عاجل از تلویزون ملی برنامه وی قطع دارید چرا این سفاک پلیدآرزو داشت به دستور بیگانه مردم را تحریک دارد در شهر حرج ومرج بر پا دارد شاید تعداد زیاد هم وطنان ما شهید میشدند شهر چور و چپاول تاراج میشد. دشمن از موقع استفاده کرده خسارات هنگفت مالی و جنایی ببار می آورد.باز خانه پدر فرخنده شهیدهمرای یک وکیل اقبال کودن وی را واسطه برده چرا زنها با شهامت این پلید نیازی این شیاد را از سر قبر بیرون راندن بازاین بی حیا رفته عکس یاد گاری میگرید دهن پر خنده او لعین نیازی در کدام ادیان کسی به محفل عذاداری میرود عکسهای یاد گاری با خنده قهقه میکرید شما میتواند در سایت همایون تمام اخبار و عکس های این داعش را ببیند لعنت خدا بتو دین فروش . دولت پف و لاف میزند پولیس ملی را این ببرهای کاغذی را هم باین تجهیزات مدرن وسایط زره دیدم واقعآ خجالت آور است که محل حادثه دو صد متر از ولایت کابل فاصله ندارددر جهان عزت واعتبار و توانایی نیرو های امنیتی به صفر برابرشد چطور مردم به پلیس ترسو بذدل باور داشته باشد که از سایه خود می ترسد. حد اقل نیم ساعت این فرخنده عزیز از طرف بیست نفر پلیدان وحشی حیوان صفت با سنک و چوب مورد لت و کوپ بی رحمانه قرار میگیردجسدش را آتش زدندکالایش پاره پاره پلیس گدی مانند تفنک ماشیندار و مخابره مدرن در دستش منتظره چه هستی وظیفه تو چیست ملی واری ایستاده و هم خبری از پولیس کمکی نیست نفرین به کسیکه این قواندان امنیه کودن بیسواد کابل و کسی که این شخص مفسد راروی واسطه بازی و رشوت خوری مقرر کرده. بایدوزیر محترم داخله وی را از مسلک پولیس اخراج و به محکمه وی را معرفی دارد.هم چنین ملا داعش ابلیس وزیر اکبر خان تحت نظر امنیت ملی قرار گیرد از مسجد اخراج گردد مقامت محترم دقت کند این کار پلان شده بود. دست های مغریضین دردستگاه پلیس و دیکر نهاد هاامنیتی است. باید جدی دقیق همه جانبه خصوصا امنیت ملی موضوع رابا دقت بررسی کند بالای پولیس تا زمانیکه عناصر کثیف و اجینت های همسایه مانند قوماندان امنیه کابل و هم قطارانش پاک سازی نشود اعتمادکردن مشکل است وزیر صاحب محترم وزارت داخله غفلت و نادانی ونالایقی قوماندان امنیه کابل برای شما و به همه ملت یکبار دیگر ثابت شد که خانه پدر فرخنده شهید رفته گفته که دختر رامخفی گور کن و خودت شب همرای خانواده به کاپیسا خپ و چب فرار کن که خبر نگار بی بی سی سخنان پر فرخنده شهید را نشر کرد در سراسر کره زمین پخش شدآیا مردم ازین قوماندان امنیه چه توقوع داشته باشد یک ساعت دختر مظلوم باسنگ و چوب از طرف چند پلید بی پدر بی مادر لوچک بی ناموس بیغیرت جان میدهد کالایش پاره پاره میشد تمام کره زمین این وحشت و جنایت را تماشا کرد و سوزاندش به نظر شما همین قوماندان امنیه کابل کار خوب کرده ویا باید به حیث شخص مفسد ناکام محکمه شود. افراد پولیس عادی در صحنه حاضر بودند شاید از طرف وی امر شده باشد شما تماشا گر باشیددلیل چیست از وی پران نمیشود قرنها در افغانستان گناه را بزرگان نموده قانون بالای پاهین رتبه ها تطبیق شده لطفآ در مورد دقت و تجدید نظر کنیدقوامندان امنیه کابل باسابقه خراب دارد و اخبار بی بی سی و اظهارت پدرد فرخنده شهید که وی تهدید رده بود که دروغ بگو که دخترم دیوانه است و بار دیگر بخانه شان رفت از تلویزون بخش شد همه مردم تماشا کرد پدر و عدم حضورش در صحنه که دو صدمتر از محل واقع دورنیست و تمام امکانات و تجیهزات مدرن عصری در اختیارش قرار دارد دلیل چیستحاضر نشد و اقدام نکرد حتما از طرف استخبارات منطقه دستور میگرفت. حاجی نظرمحمد

  • haji sabor

    از مقامات دولت ملی تقاضا میکنیم قسمیکه به مردم تعهد نمودید حین اخذ پوست ریاست جمهوری اصل مجازات و مکافات را عملی میکنم بدون در نظر داشت مقام و موقف.

    در قتل فجیح فرخند شهید باین وحشی گری در زیر ریش قوماندانی امنیه کابل صورت گرفت جهان بهت زده شد پلیس تماشا میکند با ماشین دار و مخابره و دیگر تجهیزات مدرن در اختیارش مانند تماشاگر نگاه میکند بعضی از اراکین دولتی مانند معین وزارت اطلاعات کلتور و ملا نیازی عمل جادو گران و تعویض نویسان عده اوباش لچک را که فرخنده بیگناه را شهید را وسلاخی کردن کلا هایش را پاره پاره کرده جسدش را سوختاندن هرگز بیک انسان که شیر انسان را خورده باشد قابل تحمل نیست. لست کسانیکه به دستگاه عدلی معرفی شده قسمیکه مشاهده شد. اشخاص مسول پولیس مانند قوماندان امنیه پولیس کابل که وظیفه اصلی و اساسی وی است به نظر نمیخورد بر عکس وی قسیکه از تلویون پخش شد همه تماشا میکردند قرار اظهار پدر فرخنده و مادر فرخنده شهید تهدید آمیز گفته بود به خبر نگاران بگو که فرخنده تکلیف عصبی دارد بعدآ پدر فرخنده بالای قبرستان دخترش در محضر خبر نگاران داخلی و خبر نگار بی بی سی حقیقت را بیان گرد. قوماندان امنیه کابل بمن چنین دکتی کرده بود از ترس و حفظ جان فامیل خود دروغ بیان کردم دخترم مریض روانی داشت .بار دیکر قواندان امنیه کابل خانه پدر ی فرخنده قبل از دفن کردن شب رفته وی را گفته که جنازه فرخند را شب طوری مخفی دفن کن و خودت همرای فامیلت به کاپیسا فرار کن مخفی شو بی بی سی خبر شد تمام جریانات در سر تاسر دنیا نشر شد خبر نگار بی بی سی دنبال قوماندان امنیه میگشت حاضر نشد وی خودرا مخفی میکرد همچنان سخنگو وزارت داخله هم دم در دست نمیداد. حال مردم انتظار دارند عاملین اصلی و تشویق کننده های اصلی فعلا این سه نفر است تمام دست های پنهانی استخبارات منطق در قضیه دخیل است باید دست شان از کار گرفته شود غرض تحقیق به دستگاه عدلی و قضایی کشور معرفی شود. قسمیکه ازقرأین معلوم میگردد خانم کوفی وکیل شورا که سابقه وی به مردم معلوم است برادرش و بعضی دیگر اعضای فامیلش در قاچاق مواد مخدر دست بالا دارند. حال می خواهد در موضوع به شکلی مداخله کند که گویا افراداز جهل و نادانی دست به قتل زدندو از کرده خود پشیمان است مادرش مریض است و امثال این گپ حتما زدو بند پولی در بین است مردم جریان را در سر تاسر کره زمین به زره بین نگاه میکنند و مراقب هستند امیدارم مقام رهیس جمهوری قاطع به کسانیه غفلت و سهل انگاری عمدی در وظیفه خود نموده برخورد قاطع کند سال ها در افغانستان پاین رتبه خورده ریزه بالایشان قانون تطبیق شده جزا دیدن مقامات بلندتر کسی پرسان نکرده باید مسولین امنیه ودیکر کسانیکه مردم را تحریک به نوع میکردند در شهر چورو چپاول آتش سوزی حرج ومرج رخ دهد به آن واحد خسارات هنگفت مالی و جانی اعظیمی رخ خواهدداد. نظرمحد