جـوانان و انتخـابات

گزارشگر:احمدذکی مهرور/ شنبه 21 میزان 1397 ۲۰ میزان ۱۳۹۷

mandegar-3نقش جوانان را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به‌ویژه انتخابات پیش رو حیاتی است، زیرا جوانان نیروی متحرک جامعه و گردانندۀ چرخ اقتصاد مملکت از نگاه فزیکی و فکری می‌باشند بنابراین، تاثیر آنان در موارد مختلف غیرقابل انکار است.
با وجود اینکه جوانان درافغانستان درصدی بلندی از نفوس کشور را تشکیل می‌دهند و می‌بایست در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش برجسته‌یی می‌داشتند، اما همانگونه که در طول سال‌های متمادی از منابع زیرزمینی و سایر ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده درست صورت نگرفته است، از منابع بشری به‌ویژه نسل جوان نیز استفادۀ قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
قشرجوان که باید در تمام بخش‌ها ابتکار عمل را در دست می‌داشتند و نقش آفرینی می‌کردند، برعکس هرازگاهی یا از سوی حکومت به صورت غیرمنصفانه مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و یا از طرف برخی از رهبران احزاب سیاسی منحیث ابزار برای رسیدن به اهداف فردی و گروهی شان استعمال شده و هیچ‌گاه رفتار و تعامل صادقانه و درخور شان با این نیروی موثر جامعه صورت نگرفته است.
ارزش‌گذاری به جوانان مهمترین راه برای دست‌یابی به تغییر در افغانستان می‌باشد. تجربه نشان داده است که افغانستان در چهل سال اخیر شاهد به‌وجود آمدن و حاکم شدن وضعیت‌های سیاسی متنوع با گرایش‌های متنوع و شعارهای متنوع بوده است. اما نوع اندیشه و افکاری که به‌عنوان نقطه مشترک در تمامی این وضعیت‌ها وجود داشته است، مانع از آن شده است که این تغییر وضعیت‌ها به تغییر اساسی کشور بینجامد.
به‌گونۀ مثال هم‌اکنون در افغانستان از دموکراسی سخن گفته می‌شود. برخی از عناصر دموکراسی نیز در کشور ترویج می‌شود، اما از آن‌جایی که رهبران این دموکراسی گرفتار همان نوع فکر و اندیشه سنتی و قدیمی‌اند، این دموکراسی نیز وضعیت عمومی در کشور را متغیر نساخته است.
این نشان می‌دهد که علی‌رغم داد زدن از دموکراسی، نوع رهبری جامعه و نوع فکر و افکار موجود در نزد رهبران جامعه، مانع از آن می‌شود که برنامه‌های مورد نظر در یک جامعه دموکراتیک در افغانستان تطبیق شود. از این‌رو، گام‌گذاری برای تغییر مهمترین ضرورتی است که در این جامعه باید به آن توجه کرد. یکی از اساسی‌ترین گام‌هایی که در راستای تغییر و رسیدن به تغییر می‌تواند موثر باشد، ارزش‌گذاری به جوانان و ایجاد اعتماد به نفس در آنان برای بازی کردن نقش موثر در این جامعه است.
انتخابات یکی از مهمترین شاخص‌های دموکراسی محسوب می‌شود. تشویق جوانان به سهم‌گیری در این پروسه یکی از اولین گام‌هایی است که در راستای سهم‌گیری جوانان در رهبری جامعه محسوب می‌شود.
از طرف دیگر تغییر و تحولاتی که در کشور صورت می‌گیرد، بیشتر از هر بخش دیگر جوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شکل‌گیری مجلس آینده و کیفیتی که این مجلس خواهد داشت، یکی از موضوعاتی است که نباید جوانان نسبت به آن بی‌توجه باشند. یکی از مهمترین ضرورت‌هایی که بایستی به آن توجه کرد، ترغیب جوانان به مطالعه و مداقه روی پروسۀ انتخابات، تیم‌های شرکت‌کننده در انتخابات، بررسی توان‌مندی و ظرفیت این تیم‌ها و در نتیجه شناسایی این تیم‌ها به مردم از سوی جوانان می‌باشد.
حضور جوانان در میدان کارزارهای انتخاباتی و در روند ثبت نام رأی دهنده‌گان برای اشتراک در انتخابات مجلس نماینده‌گان، نشان از آن دارد که جوانان امروز افغانستان با آگاهی واقعی از حق خود در تلاش اند تا سرنوشت خود را خود رقم بزنند و نگذارند که دیگران نقش و نشان برای شان بکشند؛ این مورد نویدی برای پُربار شدن آیندۀ افغانستان و آیندۀ دموکراسی در این کشور است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.