در حاشیۀ کتاب آقای خلیلزاد « از کابل تا کاخ سفید… چگونه زلمی خلیلزاد سرنوشت مردم ما و سیاست امریکا را در گرو خود داشت؟

چهارشنبه 15 ثور 1395/

از یادداشت‌های احمد ولی مسعود/
هیأت کانگرسمن آمریکا به کابل آمده بود و تقاضای ملاقات با جمعی از سیاسیون افغانستان داشت. آقای خلیلزاد منحیث مسوول اول سفارت آمریکا در کابل، مانند همیش در راستای “لابی‌گری” اعمال نفوذ برای رفقایش، آقای کرزی، آقای غنی، آقای جلالی،… سفارتخانۀ آمریکا را به مرکز حمایتی از این تیم رفقای سیاسی، سنتی و مفکوره‌ای خودش مبدل ساخته بود.
mandegar-3ضیافتی به داخل سفارت ترتیب داده شد و از اتفاق، شاید هم سهواً و یا بدور از چشم خلیلزاد، شارژ دافیر آمریکایی الا‌صل سفارت، بنده را نیز دعوت نمود. همین‌که داخل سالون شدم، رفقا ! که قبل از من در آنجا حاضر بودند، از دیدنم زیاد خوشحال نشدند.
به هر صورت، صحبت‌های سیاسی به خصوص در محور نوع نظام با هیأت کانگرسمن می‌چرخید. رفقا ! به شدت و غلظت از نظام متمرکز و بر عکس من از توزیع قدرت می‌گفتم. من با استناد به نظریۀ آمر صاحب شهید که می‌گفت: ” اگر بنا باشد در افغانستان نظام مرکزی قوی ایجاد گردد، قوت این نظام باید از ولایات به مرکز جمع شود، نه مانند سابق از مرکز به ولایات که همواره باعث ناکامی کشور گردیده است” صحبت مینمودم. تبادل نظر میان بنده از یکسو و رفقا ! از سوی دیگر با هیأت همچنان ادامه یافت.
جان مطلب این‌جاست که چگونه آقای خلیلزاد از مقام سفیر و تعمیر آمریکا در مغایرت آشکارا با پالیسی های یک کشور کلان به منظور تحقق آجندا های شخصی خود در تبانی با رفقایش، سرنوشت مردم و سیاست آمریکا را در گرو خود گرفته بود. سال‌ها بعد آمریکائ‌‌‌یان متوجه این نقش آقای خلیلزاد شدند.
از آغاز کنفرانس بن تا امروز این نقش تحریف کننده توسط این رفقا ! به نماینده‌گی از مردم و دولت افغانستان سازماندهی می‌شود. البته سپری نمودن چند دهه زندگی در آمریکا، مهارت و فهم زبان سیاسی و فرهنگی غرب ار جمله مواردیست که رفقا ! را قادر می‌ساخت تا همواره آجندای شخصی و تفکر سنتی و سیاسی خود را به نماینده گی از افغانستان در چارچوب برنامۀ ملی و منطقی پیشنهاد و تبارز داده بالای غربی ها بقبولانند.
گاهی هم از روی ضرورت و یاهم مجبوریت، از دیگران فقط به عنوان شاهد لازم داشته و استفاده میکردند. مشکل بزرگ دیگران، جمعی از عدم دیدگاه کلان، ندانم کاری و بی برنامه گی رنج میبردند، جمعی دیگری توسط رفقا ! تطمیع یا تهدید میشدند، به قناعت رسیده بودند و به آسوده خیالی عادت کرده بودند.
این معادلۀ ناموزون تا هنوز به قیمت بحران پس بحران ادامه دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    اجندای خلیلزاد از قبل معلوم بود وی در سپتامبر ۱۹۹۶ بعد از اشغال کابل بالوسیله سپاه مشترک آی اس آ ی و طالبان طی مقاله یی در نیو یارک تایمز به امریکا توصیه کرد که طالبان را به رسمیت بشناسید. طالبان مسلمان های ایدیولوژیک مکتبی نه بلکه مسلمان های عنعنوی اند. در سال ۱۹۹۹ در نشریه یی به نام ” وایت پیپر” صریحاً متذکر شد که پشتون ها دوست ا مریکا می باشند و یا به تعبیری اقوام دیگر افغانستان مخالف ا مریکا اند.. اجندای اعمار سیاسی-اقتصادی-نظامی افغانستان بر محور پشتون نتیجه اش نا کامی امریکا در مبارزه بر ضد تروریسم طالبانی به قیمت حیات و ثروت ا مریکا بود. امید روزی صورت ملاقات های رجال پشتون با امریکایی ها که مبتنی بر پشتونیسم و نز دیکی تنها پشتون ها با امریکا بوده است به نشر رسد. با تاسف دی دی آر منجر به خلای امینتی شد ، طالب دو باره رشدکرد و وضع کشور را امروز می بینیم که حتی پشتون های هم وطن ما نیز ازن رنج میبرند. کرزی مانند شاه شجاع عمل می کرد و خلیلزاد را وایسرای افغانستان ملقب ساخته بودند. به خاطر دارم که در یک مقاله مبسوطی در نیویارک تایمز ذکر شده بود که هر صبح کرزی خلیلزاد را ملاقات میکرد و سوا ل اول کرزی از خلیلزاد این بود : امروز چه کنیم ؟. امروز کرزی مزورانه اکت ملی بودن را می کند و به ملاقات ما موران کا جی بی به روسیه میرود. این اجنت چند جا نبه پیروان مداحی چون خرم و سپنتا دارد.

    جناب سفیر صاحب مسعود. مهندسی سیاسی – اجتماعی- نظامی برای منزوی ساختن تا جیکان و اتحاد های تاکتیکی با برادران هزاره و اوزبیک برای تجرید تا جیکان از ابتکار گروپی است که شما ازان ذکر نمودید. در تحقق این اهداف افراد و شخصیت های تا جیک ” که فاقد بصیرت ، فهم و تیز بینی مسعود شهید بودند ” نقش راه صاف کن را بازی نمودند. از آخرین خبط که بعضی ها آ ن را« خیانت تلقی می کنند “ایجاد نظام متمر کز پریزیدانسیل بود که اساس یک شاهی مطلقه را بر محور کرزی نا لایق و پشتو نیسم بنا نهادند. دوستان و یاران مقتومت فاقد بینش عمیق و ساده اندیش درین راستا فاشیسم پشتو نیستی را همرایی کردند. شما همه را می شناسید ضرور نیست نام ببرم . امید روزی این همه حقایق را به شکل کتابی بنویسید.

  • Nawid Parsa

    اجندای خلیلزاد از قبل معلوم بود وی در سپتامبر ۱۹۹۶ بعد از اشغال کابل بالوسیله سپاه مشترک آی اس آ ی و طالبان طی مقاله یی در نیو یارک تایمز به امریکا توصیه کرد که طالبان را به رسمیت بشناسید. طالبان مسلمان های ایدیولوژیک مکتبی نه بلکه مسلمان های عنعنوی اند. در سال ۱۹۹۹ در نشریه یی به نام ” وایت پیپر” صریحاً متذکر شد که پشتون ها دوست ا مریکا می باشند و یا به تعبیری اقوام دیگر افغانستان مخالف ا مریکا اند.. اجندای اعمار سیاسی-اقتصادی-نظامی افغانستان بر محور پشتون نتیجه اش نا کامی امریکا در مبارزه بر ضد تروریسم طالبانی به قیمت حیات و ثروت ا مریکا بود. امید روزی صورت ملاقات های رجال پشتون با امریکایی ها که مبتنی بر پشتونیسم و نز دیکی تنها پشتون ها با امریکا بوده است به نشر رسد. با تاسف دی دی آر منجر به خلای امینتی شد ، طالب دو باره رشدکرد و وضع کشور را امروز می بینیم که حتی پشتون های هم وطن ما نیز ازان رنج میبرند. کرزی مانند شاه شجاع عمل می کرد و خلیلزاد را وایسرای افغانستان ملقب ساخته بودند. به خاطر دارم که در یک مقاله مبسوطی در نیویارک تایمز ذکر شده بود که هر صبح کرزی خلیلزاد را ملاقات میکرد و سوا ل اول کرزی از خلیلزاد این بود : امروز چه کنیم ؟. امروز کرزی مزورانه اکت ملی بودن را می کند و به ملاقات ما موران کا جی بی به روسیه میرود. این اجنت چند جا نبه پیروان مداحی چون خرم و سپنتا دارد.

    جناب سفیر صاحب مسعود. مهندسی سیاسی – اجتماعی- نظامی برای منزوی ساختن تا جیکان و اتحاد های تاکتیکی با برادران هزاره و اوزبیک برای تجرید تا جیکان از ابتکار گروپی است که شما ازان ذکر نمودید. در تحقق این اهداف افراد و شخصیت های تا جیک ” که فاقد بصیرت ، فهم و تیز بینی مسعود شهید بودند ” نقش راه صاف کن را بازی نمودند. از آخرین خبط که بعضی ها آ ن را« خیانت تلقی می کنند “ایجاد نظام متمر کز پریزیدانسیل بود که اساس یک شاهی مطلقه را بر محور کرزی نا لایق و پشتو نیسم بنا نهادند. دوستان و یاران مقا ومت فاقد بینش عمیق و ساده اندیش درین راستا فاشیسم پشتو نیستی را همرایی کردند. شما همه را می شناسید ضرور نیست نام ببرم . امید روزی این همه حقایق را به شکل کتابی بنویسید.