در حسرت دیــدار مسعود

۱۶ دلو ۱۳۹۷

خبر نابهنگام رحلت فرمانده با غرور ما داکتر ابراهیم غور، از سلسله جبال فیروزکوه، از غور باستان، از سنگرداران پایدار مقاومت و از یاران با صفا و با وفای قهرمان ملی که فقط پیوند اعتقادی، شجاعت سنگرداری و احساس وطنی وی را با مسعود شهید در عالم نا آشنایی و دوری جغرافیایی، به شدت نزدیک ساخته بود، به خانوادۀ عزادار، عزیزان و بستگان، مردم سلحشور و مجاهد غور و خانوادۀ جهاد و مقاومت تسلیت می‌گوییم.
mandegarوقتی هم از مرارت‌های روزگار و ناجوانمردی‌های یاران قصه می‌آمد، فرمانده ابراهیم آهی می‌کشید و از زمانه‌های پر افتخار مقاومت و صدای رسای الگوی مقاومت یاد می‌کرد و می‌گفت، هرچند صدای پر طنین مسعود هنوز هم گوش‌هایم را می‌نوازد، اما دریغا که حسرت دیدارش همچنان بر دلم باقی‌ست.
خدای بزرگ با کرم بی پایانش، روح پر فتوح ابراهیم ما را در حفظ و پناه خود داشته باشد.

احمدولی مسعود
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.