دفتر کرزی: نیاز نیست دفتر ما به واحد بودجوی مستقل تبدیل شود

چهار شنبه 6 عقرب 1394/

mnandegar-3حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، پیشنهاد مبدل شدن دفترش را به واحد بودجوی مستقل نپذیرفت و آن را رد کرد.
آقای کرزی به رسانه‌ها اعلام کرد که هیچ‌گونه امتیاز پولی و یاهم موارد دیگر را از حکومت وحدت ملی نمی‌خواهد.
آقای کرزی تاکید کرد که حکومت قبلاً ساختمانی را برای وی ساخته بود که به دلیل مجلل بودن و زیبایی، آن را نپذیرفت که نام قصر سپیدار است و اکنون در آن داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حضور داشته و کارهایش را پیش می‌برد.
رییس جمهور پیشین در جواب ریاست جمهوری مبنی بر تخصیص بودجه مستقل چنین نگاشته است: « دفتر رییس جمهور پیشین افغانستان در رابطه به فرمان شماره (۱۰) مؤرخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ طی مکتوب شماره (۶۷)مؤرخ ۷/۵/۱۳۹۴رسماً به ریاست عمومی اداره امور نوشته بود که ازین لطف مقام ریاست جمهوری متشکر است؛ اما با درنظرداشت تشکیل کوچک و بودجه اندک این دفتر لازم نمی‌داند تا دفتر رییس جمهور پیشین به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردد».
این در حالی است که به گفته حامدکرزی، در حال حاضر برای دفتر خویش هیچ گونه تعمیری در اختیارش ندارد و تمامی کارهای دفتری را در منزلش انجام می‌دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :