دموکراسی در سطح جهانی در خطر است

گزارشگر:سه شنبه 11 حوت 1394 ۱۰ حوت ۱۳۹۴

mandegar-3بنیاد برتلسمن وضعیت دموکراسی در بسیاری کشورها را مکدر توصیف نموده است. بر اساس گزارش این بنیاد در شمار فزاینده کشورها حقوق مدنی و آزادی ها محدود گردیده و یا کاملاً سرکوب شده است، آنهم نه فقط در حکومت های خودکامه جهان.
بنیاد پژوهشی آلمانی برتلسمن در شاخص خود موسوم به «شاخص گذار برتلسمن» تصریح کرده است که در یک پنجم کشورهای جهان دیموکراسی به وضاحت محدود گردیده و سرکوب مردم در اکثر مناطق جهان در حال افزایش می باشد. در برابر، فعالیت و سهم مشترک سیاسی در این کشور روز تا روز کاهش می یابد.
از سال ۲۰۰۶ به اینسو «شاخص گذار برتلسمن» هر دو سال یکبار موقعیت و موقف انکشافی ۱۲۹ کشور در حال توسعه و گذار را از وجه اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهد. گروه رتبه بندی بنیاد برتلسمن در پژوهشهای مذکور به ویژه وضعیت حکومت ها را برمبنای قواعد یک حکومت قانونمدار و همچنان از وجه سیاست های اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد.
تشدید و تشکیل روزافزون «حکومت های خودکامه»
براساس جدیدترین گزارش بنیاد برتلسمن، ۷۴ کشور جهان بر مبنای دیموکراسی حکومت می کنند و ۵۵ کشور جهان توسط زمامداران خودکامه رهبری می گردند. بنابر این گزارش سرکوب شهروندان کشورهای تحت استبداد از سال ۲۰۱۴ به اینسو به شدت افزایش یافته است. در گزارش آمده است که شهروندان فقط ۱۵ کشور تحت رهبری زمداداران خودکامه بطور ناقص حمایت می گردند. در برابر حدود سه بر چهار حکومت های استبدادی به شدت حقوق و آزادی های شهروندان خود را محدود نموده و بنابر محدودیت های وضع شده در این کشور ها می توان آنان را سیستم های «به شدت مستبد» خواند.
در میان کشورهای شدیداً مستبد، اکنون پنج سال پس از «انقلاب بهار عربی» کشور های شمال افریقا نیز شامل می باشند. بنیاد برتلسمن با ابراز نگرانی شدید گزارش کرده است که در کشور های مصر و تایلند آزادی بیان و رسانه ها به موانع جدی و عقب گرد مواجه می باشد.
در زمینه ایجاد محدودیت های شدید در آزادی انتخابات، کشورهای بورکینا فاسو و لیبیا از جمله کشورهای شدیداً استبدادی خوانده شده اند. آزادی تجمعات نیز در کشورهای مختلف جهان به شمول لیبیا، مصر و تایلند با محدودیت های جدی مواجه می باشد. در هر سه کشور متذکره به ویژه با بهانه مبارزه با تروریسم، محدودیت های شدیدی در عرصه های مختلف محسوس می باشد.
همچنان دیموکراسی های جهان نیز با محدودیت مواجه است
در مطالعات اخیر نه تنها بر محدودیت ها در زمینه آزادی شهروندان و محدودیت های دیگر در کشور های استبدادی تأکید گردیده است؛ بلکه همچنان به ویژه با اشاره به وضعیت آزادی بشر در شماری از کشورهای اروپای مرکزی، تذکر رفته است که هنگری به یکی از جمله کشورهای «مستبد» مبدل شده است. بر اساس این گزارش در این کشور، در ادامه زعامت رئیس جمهور اوربان در زمینه آزادی رسانه های محدودیت های شدیدی وضع شده اند. بنابر این گزارش کشور های مقدونیه و سلوانیا نیز روز تا روز با تهدید های ایجاد محدودیت در زمینه آزادی های شهروندی مواجه می باشند. در ارتباط به اصلاحات اخیر در پولند، با انکه در این گزارش تذکری صورت نگرفته است؛ اما بنیاد برتلسمن با استناد از قول ناظران از محدودیت های جدی در این کشور هشدار می دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.