روز جهانی متقاعدان

گزارشگر:عبدالخلیل مینوی ۱۲ دلو ۱۳۹۷

گرامی‌داشت از روزجهانی متقاعدان فرصتی را فراهم می‌سازد تا به راهکارها در امر رفاهیت کسانی اندیشد که از جوانی تا فصل بازنشسته‌گی سال‌های متمادی عمر خود را در خدمت مردم و نظام سپری کرده اند.
در اکثر کشورهای جهان بازنشسته‌گی یا تقاعد فصل پایان انجام خدمت به مردم و نظام محسوب می‌شود و فردی که پس از سال‌ها خدمت در نظام، متقاعد می‌گردد، اگر دغدغه‌یی جز زیست ندارد روز تقاعد و بازنشسته‌گی خود را جشن می‌گیرند، اما در کشورهای بحران زده تقاعد mandegarتوأم است با دلهره و آغاز جدال در سن پیری با مشکلات اقتصادی و اجتماعی .
متقاعدان افغانستان نیز شامل این دسته می‌باشند زیرا با حقوقی که به دست می‌آورند نمی‌توانند به تمام مسایل اقتصادی خانواده‌گی رسیده‌گی کنند چه رسد به سایر مسایل.
به این محلوظ تجلیل از مناسبت‌ها مستلزم بازنگری در شیوه‌های برخورد با کسانی است که شامل این مناسبت‌های گردند.
بنا به احصاییه‌ها بیشتر از یک‌صدوچهل هزار متقاعد در کشور وجود دارند، این افراد با مشکلات زیاد و بروکراسی بی‌حد، کمتر ماهانه حقوقی دریافت می‌کنند که در آخرین ماه‌های مأموریت آن را به دست می‌آوردند.
حقوق ماهانۀ این افراد فقط شامل معاش می‌گردد، معاش که نمی‌تواند هرگز گوشه‌یی نیازمندی‌های او را برطرف کند.
پس تقاعد مقتضای سن سال است که اشخاص متقاعد با انواع امراض ناشی از پخته‌گی سن مبتلا می‌گردد و متقاعد اگر متبلا به مرض شود نمی‌تواند باحقوقی که دریافت می‌کند خود را درمان کند، برای متقاعدان بیمه وجود ندارد آنها جز مزد دورل بازنشسته‌گی عاید دیگری ندارند. به همین دلیل است که تقاعد را کارمندان دولتی مصیبت فکر می‌کنند.
وضعیت ناهنجار اقتصادی متقاعدان بیشتر سبب می‌گردد تا خانواده‌ها نسبت به آینده فرزندان‌شان که امروز جوان اند فردا مسلماً در جمع سال‌مندان و متقاعدان می‌پیوندد بر شک و تردید می‌نگرند و بیشتر به موسسات و نهادهایی توجه می‌کنند که معاشات بلند دارند و یا در جای کار کنند که به گونۀ امتیازات زیاد آورده سوپرسکیل و سایر مفاهیم دیگر که مزد بیشتر را می‌رساند، همت گمارند. در چنین وضعیتی بدون تردید نهادهای دولتی به مراکز افرادی مبدل می‌گردند که تنها به معاش فکر می‌کنند نه به برنامۀ کاری و نه ارتقای ظرفیت و دیگر، با دلایل ارایه شده می‌شود به بهانۀ گرامی‌داشت از روز جهانی متقاعدان به این موضوع اندیشد که چگونه راهکارها را عملی کرد تا به و ضعیت ناهنجار کسانی توجه کرد که از جوانی تا به پیری فقط در نظام دولتی کار کرده اند و با نقد جوانی مزد تقاعد را دریافت می‌کند .

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.