رییس جدید ادارۀ ملی محیط زیست معرفی شد

چهار شنبه 1 قوس 1396/

mandegar-3شاه زمان میوندی به عنوان رییس ادارۀ ملی محیط زیست گماشته شد.
سرور دانش معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، در مراسم معرفی رییس جدید ادارۀ ملی محیط زیست، گفت که اساس و بنیاد اداره محیط زیست در سال‌های گذشته ایجاد شده است، ولی یک نهاد نو پا است و برای تقویت آن دولت و مردم افغانستان مسوولیت مشترک دارند.
آقای دانش افزود که دولت افغانستان در سال‌های اخیر توجه خاص به مسایل محیط زیست داشته و مصمم است که به تعهدات خود در این زمینه با توجه به نیازهای بین‌المللی هم‌چنان استوار بماند.
به گفته معاون او، افغانستان تاکنون قانون محیط زیست و دو مقررۀ مرتبط به محیط زیست را به تصویب رسانیده است و حکومت افغانستان، در تمام پالیسی‌ها، قوانین و هم‌چنان برنامه‌های انکشافی خود حفاظت محیط زیست را در نظر گرفته و آن را در اولویت قرار می‌دهد.
استاد دانش با اشاره به مسوولیت همگانی در قبال حفاظت از محیط زیست، گفت که فرهنگ دینی و آموزه‌های اخلاق اسلامی، بیشتر از هر مکتبی انسان‌ها را به حفظ محیط زیست مکلف می داند.
او افزود که براساس احکام اسلامی، آب و خاک عناصر پاک و پاک کننده اند و آلوده کردن آن ها نکوهش شده است.
آقای دانش، تنها وضع و تصویب پالیسی و کارشیوه مرتبط به حفاظت از محیط زیست را کافی ندانسته و تأکید کرد که رهبری جدید اداره ملی محیط زیست مکلف است که این پالیسی‌ها را به پروژه های قابل تطبیق، تبدیل کند.
معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، ایجاد فضای سبز را در آموزه‌های اخلاق اسلامی یک عمل ستوده عنوان کرده تصریح کرد که در باورهای دینی ما، غرس نهال و حفاظت از فضای سبز، سفارش اکید شده است.
در این جلسه شهزاده مصطفی ظاهر رییس پیشین اداره ملی محیط، گفت که این اداره از صفر کارش را شروع کرده و تاکنون مراحل رشد خود را به خوبی طی کرده است.
او اظهار امیدواری کرد که با مدیریت ریاست جدید این اداره، در راستای حفظ محیط زیست کار‌‌های بیشتر و جدی‌‌تر صورت بگیرد.
آقای ظاهر گفت که او پس از این تلاش خواهد کرد تا تجربیات گذشته‌اش را با مدیریت جدید اداره محیط زیست شریک سازد.
هم‌چنان، شاه زمان میوندی رییس تازۀ اداره ملی محیط زیست نیز در سخنان خود تعهد سپرد که تمام توان و تخصص خود را برای حفاظت از محیط زیست در افغانستان به کار خواهد گرفت.
او تأکید کرد که اولویت‌های محیط زیستی وهم‌چنا‌ن تعهدات حکومت افغانستان در قبال حفاظت از محیط زیست ایجاب می‌کند تا از نیروهای متخصص و تجارب کشور‌‌‌های دیگر، دراین زمینه کار گرفته شود.
قابل یاد آوری است که تاکنون چهار منطقه؛ بند امیر، واخان بدخشان، دره شاه فولادی بامیان و کول حشمت‌خان، از جانب حکومت افغانستان به عنوان مناطق حفاظت شده منظور شده است که تنها در بدخشان، ۱۷ نوع حیوان کم یاب زنده‌گی می‌کنند.
گفتنی است که تاکنون، چندین کنوانسیون ومعاهدات بین‌المللی از جانب سازمان ملل متحد و کشور‌های عضو در مورد حفظ محیط زیست شکل گرفته است که افغانستان نیز به آن ها پیوسته است. در سال ۲۰۱۵ حفظ محیط زیست به‌عنوان بخشی مهمی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.