رییس جمهور غنی هنگام شنیدن گزارش صدروز نخست وزارت فرهنگ: کار در عرصۀ فرهنگ اولویت ماست

/

یک شنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۴

 

mnandegar-3رییس‌جمهور غنی دیروز با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ و شمار دیگر از مسوولین آن وزارت دیدار کرد و پلان صد روز نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ را مورد ارزیابی قرار داد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این دیدار عبدالباری جهانی، پلان صد روز نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ را در زمینه‌های رشد و ارتقای فرهنگ و هنر، موزیم ملی، آبادات تاریخی، آرشیف ملی، کابل ننداری، افغان فلم، کتابخانه عامه، رسانه ها، انتشارات بیهقی، مطابع آزادی، موسیقی، توریزم و جوانان، ارایه کرد.
رییس جمهور غنی پس از شنیدن پلان صد روز نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که کار در عرصه فرهنگ یکی از اولویت‌های دولت است و باید در این زمینه توجه و دقت بیشتر صورت گرفته و ساختار وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس نیازمندی‌های امروزی عیار گردد.
رییس جمهور تاکید کرد که باید کار با رسانه‌ها و چگونگی حل مشکلات آنان در صدر امور دولت قرار داشته باشد.
رییس جمهور غنی، آزادی بیان را یکی از ارزشهای مهم جامعه خوانده و بر حمایت از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات تاکید کرد.
آقای غنی با توجه بر اینکه صنعت گردشگری در رشد اقتصاد کشور مهم است، گفت که روی صنعت توریزم باید کار های بیشتری صورت گیرد.
اشرف غنی ضمن تاکید بر اینکه اقدامات دولت در رابطه به مسایل فرهنگی واضح باشد، گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید بخاطر حفظ آبادات تاریخی، اقدامات اساسی را روی دست گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :