زعفران، طلای کشاورزی در افغانستان

14 اسد 1393/

mnandegar-3نا امنی و مافیای مواد مخدر سبب شده است که کشت زعفران منحیث جایگزین تریاک در افغانستان ترویج نیابد.
مقامات می‌گویند که اگر شرایط برای ترویج زعفران بیشتر مهیا شود، انقلاب کشاورزی، رفاه دهقانان و بهبود اقتصاد را در افغانستان سبب خواهد شد.
مقامات وزارت زراعت افغانستان آیندۀ کشت زعفران را در آن کشور قناعت بخش دانسته می‌گویند که این محصول زراعتی در پهلوی جایگزین شدن مواد مخدر، می‌تواند زمینه کشت مشروع، شغل و رفاه دهقانان را فراهم کند.
درسال‌های اخیر برای ترویج کشت زعفران به صفت بدیل کوکنار در افغانستان اقداماتی صورت گرفته است و تا امروز نیز به آن چنین نگریسته می‌شود. این که با وجود این پیشینه هنوز زعفران نتوانسته است به پیمانه وسیع جایگزین کوکنار گردد،.
محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدره می گوید که مافیای مواد مخدره جلو چنین کاری را می‌گیرد.
اظهر هم‌چنان معیاری نبودن محصول زعفران و ضعف بازاریابی را یکی دیگر از موانع ترویج وسیع زعفران در افغانستان دانست.
ترویج زعفران
بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعت هرات، کشت زعفران را درآن ولایت یک پدیده بسیار مفید دانست وپیش‌بینی می‌کندکه هرگاه شرایط برای ترویج بیشترآن فراهم شود می‌تواند انقلاب زراعتی رادرقبال داشته باشد. او در مورد مساعدبودن آب و هوا، خاک هرات برای کشت زعفران گفت که دلیل کیفیت بالای آن همین عوامل می‌باشد.
احمدی می‌افزاید: در مجموع در ولایت هرات ۷۵۰ هکتار زمین برای زراعت زعفران وجود دارد و سال قبل، زارعین این ولایت سه و نیم تن زعفران خالص با جنس عالی را تولید کردند.
آمر امور زراعتی هرات دلیل عدم گسترش وسیع زعفران در هرات و سایر ولایات افغانستان را ضعیف بودن وضع اقتصاد دهاقین وانمود کرد زیرا پیاز زعفران خیلی گران است. او تأکید می‌کند که در هرات پیاز کافی برای ترویج زعفران وجود دارد که می توان آن را در سایر ولایات کشت کرد.
از این لحاظ مقامات در وزارت زراعت می‌گویند که یک مرکز پروسس و کنترول کیفیت زعفران درهرات ایجاد می‌گردد که اینکارباعث بهترشدن هرچه بیشترکیفیت شده و محصول افغانستان تحت لوگوی کشور صادر گردد.
سیما غوریانی، رییس اتحادیه زنان زعفران کار هرات می‌گوید که زعفران باعث رفاه زنان و خانواده‌های آنها گردیده است و طور اوسط هر خانوادۀ زعفران کار تا حدود ۵٠٠ دالر در سال عاید از آن بدست می آروند.
خانم غوریانی ابراز خوش‌بینی کرد که کشت زعفران در نقاط دور دست ولایت هرات رایج شده استو زنان آن مناطق قادر به کسب درآمد از این ناحیه شده اند.
سلطان حسین عباسیار، رییس زراعت ولایت غزنی می گوید که به استثنای برخی از ولسوالی‌های ناور ومالستان که سرداند دربقیه ١۶ ولسوالی غزنی امکانات کشت زعفران وجود دارد که می‌تواند در پهلوی باغ‌داری دربهبود زندگی دهقانان و سایر دست اندرکاران زراعت نقش خوبی داشته باشد.
عباسیار می‌افزاید: جنسیت زعفران غزنی، حتا از زعفران هرات هم بهتر است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.