سیگار و ماجراجویی‌های جدید

گزارشگر:عبدالخلیل مینوی ۱۹ دلو ۱۳۹۷

mandegarسیگار یا ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا که بر روند بازسازی افغانستان نظارت دارد، می‌گوید که در هژده سال گذشته، نُه میلیارد دالر در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است، مگر هنوز هم این کشور بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر در جهان است.
بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدیدش می‌گوید که با وجود هزینۀ نُه میلیارد دالری در افغانستان برای مهار تولید و قاچاق مواد مخدر، این کشور هنوزهم بزرگترین تولید کنندۀ مواد مخدر در جهان است.
در گزارش همچنان تذکر رفته است یک سوم مواد مخدر تولید شده در افغانستان در بخش‌های زیر حاکمیت دولت کشت شده است.
در این گزارش تذکر داده شده است که در هجده سال اخیر، نه میلیارد دالر در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه شده است، اما این کشور هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهانی شناخته می‌شود.
در این گزارش با اشاره به گسترده بودن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور، از دخالت شماری از مقام‌های نظامی و غیرنظامی در برخی از ولایت‌ها، در کشت و تولید مواد مخدر نیز سخن گفته شده است.
به گفتۀ بازرس ویژۀ امریکا در چهل‌وهفت درصد از ولسوالی‌هایی که طالبان بر آن نفوذ دارند در بیش از یک‌صدوبیست و سه هکتار زمین، خشخاش کشت می‌شود.
آگاهان سیاسی گزارش اخیر سیگار را یک گزارش سیاسی و یک ماجراجویی تازه می‌دانند که به هدف آوردن فشارهای روانی بر مردم و دولت افغانستان صورت گرفته است.
این آگاهان می‌گویند که درروزهایی اخیر که امریکا و طالبان از حل اختلافات شان سخن می‌گویند، برنامه‌های روی دست گرفته شده است تا نشان داده شود که دولت افغانستان با خلاها و مشکلات زیادی مواجه است که توان حل آن را ندارد.
پیش از این گزارش، سیگار در یک گزارش دیگری ادعا کرد که دولت افغانستان تنها بر ۵۳ درصد از خاکش حاکمیت دارد.
نشر گزارش‌های پیهم سیگار در بارۀ افغانستان نمایانگر آن است که حلقات معین در صدد هویت بخشی به طالبان اند و برای ادغام این گروه در ساختارهای دولتی بسترسازی‌ها می‌کند و گویا این طالبان اند که می‌توانند مشکل را حل کنند.
در حالی که دولت افغانستان خود برای حل معضل جاری در کشور برنامه‌هایی دارد و تنها تأکیدش برآن است که خارجی‌ها مداخله نکنند.
یک منبع وابسته به وزارت داخله می‌گوید که در این جای شک نیست که در افغانستان خشخاش کشت می‌شود و مواد مخدر تولید می‌شود مگر این که یک سوم حصه مواد مخدر در ساحۀ حاکمیت دولت صورت می‌گیرد این یک حرف نا درست است. از مواد مخدر تولید شده در افغانستان بیشتر گروه‌های مسلح تروریستی سود می‌برند حتا بخشی از هزینۀ جنگی‌شان را از طریق قاچاق و ترافیک مواد مخدر تأمین می‌کنند.
گزارش ارایه شده با کارکرد نیروهای امنیتی در امر مبارزه با مواد مخدر همگونی ندارد در حالی که ما برای مهار و کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر کارهای زیادی کردیم که همکاران بین‌المللی خود بر آن صحه گذاشته اند.
این گزارش از سوی بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، در حالی نشر می‌شود که حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا وزارت مبارزه با مواد مخدر را به وزارت داخله مدغم کند.
منابع رسمی گفته اند که گزارش‌های سیگار در مورد حاکمیت دولت بر ۵۳ در صد خاک افغانستان و با هزینه نُه میلیارد دالری برای کاهش کشت مواد مخدر دور از واقعیت است و در عدم هماهنگی با دولت افغانستان صورت گرفته است .

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.