صلح، در قدم سوم، سفیران و فرشته‌های صلح می‌خواهد

۱۱ ثور ۱۳۹۶

در قدم اول، راه‌اندازی صلح در افغانستان کثیر‌الاقوام، جنگ زده و میدان رقابت‌های خودی و بازیگران بیرونی، مستلزم تشکیل یک دولت ملی متعادل و مشروع و زعامت ملی با اعتمادی‌ست، که همۀ اقوام خود را در چرخۀ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پروسه‌های ملی ببینند، احساس‌ ترس و تهدید نکنند.
در قدم دوم، رفتن به طرف صلح، مشروط به ارادۀ محکم دولت، نیت خیر رهبری، تفاهم، رضایت و اجماع مردم دارد.
MANDEGARو در قدم سوم، بسته‌گی به پاک‌دامنی و مهارت سفیران و فرشته‌های صلح دارد که مورد اعتماد طرفین باشد، تا سرانجام با جمع قدم اول، دوم و سوم، راه‌اندازی پروسۀ صلح از موضع قدرت، معطوف بر وفاق و اقتدار اجتماعی و ثبات ملی ممکن گردد.
دستیابی به صلح مستلزم تعریف روشن و میکانیزم قابل قبول برای مردم افغانستان می‌باشد که بتواند از حقوق اساسی، آزادی‌های مدنی، بخصوص حقوق زنان و ارزش‌های انسانی همۀ شهروندان برابر در کشور در چارچوب منشورهای بین‌المللی حراست و پاس‌داری کند.
از برگۀ فیسبوک احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.