طرح پیشنهادی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد مادۀ پنجاه‌ونهم پیش‌نویس قانون انتخابات (کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات)

۱۰ عقرب ۱۳۹۱

به تازه‌گی، پیش‌نویس قانون انتخابات افغانستان، آماده شده و قرار است به شورای ملی، جهت تصویب فرستاده شود.
در حال حاضر شماری از نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب سیاسی، تلاش‌هایی را به راه انداخته اند تا اصلاحات بیشتری در این پیش‌نویس وارد گردد.
در مادۀ پنجاه‌ونهم پیشنویس قانون انتخابات، در مورد کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات، نیز طرحی ارائه شده است. از آنجا که این کمیسیون در جریان انتخابات، در کنار وظایف دیگرش، مسؤولیت رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی را نیز خواهد داشت، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که  نیاز است در این ماده تغییراتی وارد گردد.
قابل ذکر است که در این مادۀ پیشنویس قانون انتخابات، هرجا  که عبارت»کمیسیون» به تنهایی استفاده شده، منظور از کمیسیون مستقل انتخابات است.
مادۀ پنجاه و نهم پیشنویس قانون انتخابات:
کمیسیون رسانه‌ها:
۱- کمیسیون رسانه‌ها حد اقل ۹۰ روز قبل از روز رأی‌دهی، به منظور نظارت از گزارش‌دهی و نشر منصفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیده‌گی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های رسانه‌های همه‌گانی مربوط می‌شود، توسط کمیسیون، ایجاد می‌گردد.
پیشنهاد:
– کمیسیون رسانه‌ها حد اقل ۹۰ روز قبل از روز رای‌دهی، به منظور نظارت از گزارش‌دهی معیاری و حرفه‌یی از مبارزات انتخاباتی تشکیل می‌شود.
– این کمیسیون همچنان وظیفۀ رسیده‌گی به آن بخش از تخلفات رسانه‌یی را که در مخالفت با پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های طرح شده از سوی این کمیسیون، قرار می‌گیرد، نیز دارد.
۲- رای‌دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و سایر اشخاص می‌توانند از تخطی‌ها و تخلف‌های رسانه‌یی به کمیسیون رسانه‌های کمیسیون، طور کتبی، شکایت نمایند.
پیشنهاد:
رای‌دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی و سایر اشخاص حکمی و حقیقی می‌توانند از تخطی‌ها و تخلف‌های رسانه‌یی، مرتبط با انتخابات، به کمیسیون رسانه‌های کمیسیون، طور کتبی، شکایت نمایند.
۳- کمیسیون رسانه‌ها می‌تواند در صورت تثبیت تخطی یا تخلف رسانه‌یی، حسب احوال، یکی از اقدامات ذیل را انتخاب نماید.
– صدور اخطاریه به تخطی کننده یا متخلف و امر به اصلاح تخطی.
– وضع جریمه، حسب احوال از پنج هزار الی یکصد هزار افغانی و از یکصد هزار الی پنجصد هزار افغانی، بعد از تایید کمیسیون.
– معرفی شخص متخلف(حقیقی یا حکمی) غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح بعد از تایید کمیسیون.
پیشنهاد:
کمیسیون رسانه‌ها می‌تواند در صورت تثبیت تخطی یا تخلف رسانه‌یی، حسب احوال، به ترتیب، یکی از اقدامات ذیل را انتخاب نماید؛
– صدور اخطاریه به تخطی کننده یا متخلف و امر به اصلاح تخطی.
–  در صورتی کمیسیون رسانه‌ها  تخلف را عمل جرمی تشخیص دهد، متخلف را غرض تعقیب عدلی، بعد از تایید کمیسیون، به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کند.
یادداشت: از آنجا که جریمه، جزای نقدی‌است و بر اساس قوانین نافذ، ازجمله، قانون جزای کشور، جزای نقدی بالاتر از سه هزار افغانی از صلاحیت محکمۀ ذیصلاح می باشد، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند، رسانه‌ها را جریمه نقدی نماید.
۴- وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌ها توسط کمیسیون تنظیم می‌گردد.
پیشنهاد:
طرزالعمل اعمال وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌ها، توسط کمیسیون، تنظیم می‌گردد.
۵- کمیسیون رسانه‌ها به منظور تنظیم امور مربوط طرزالعمل‌هایی را وضع نماید که بعد از تایید کمیسیون مرعی‌الاجرا می‌باشد.
پیشنهاد:
در صورتی که کمیسیون رسانه‌ها به مواردی بر می‌خورد که صلاحیت‌ها و وظایفش در طرزالعمل‌های تهیه شده از سوی کمیسیون، روشن نیست، به منظور تنظیم بهتر امور مربوط، می‌تواند طرزالعمل‌هایی را وضع نماید. این طرز العمل‌ها بعد از تایید کمیسیون، مرعی‌الاجرا می‌باشد.
۶- کمیسیون رسانه‌ها بعد از انجام کلیه وظایف محوله، حد اکثر در خلال مدت ۴۵ روز بعد از اعلام نتایج نهایی، منحل و تمام امور مربوط به آن به کمیسیون، محول می‌گردد.
پیشنهاد:
کمیسیون رسانه‌ها حد اکثر در خلال مدت دو ماه، بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات، منحل می‌گردد. کمیسیون رسانه‌ها موظف است، تمام وظایف خود را قبل از فرا رسیدن موعد انحلال به انجام رساند.
یادداشت: مادۀ پنجاه‌ونهم پیش‌نویس قانون انتخابات، که به وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات اختصاص داده شده، در مورد چگونه‌گی گزینش و تعداد اعضای این کمیسیون، صراحت ندارد.
پیشنهاد:
– پنج‌تن به عنوان اعضای حرفه‌یی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده می‌شوند.
– کمیسیون مستقل انتخابات، برای ایجاد کمیسیون رسانه‌ها، از قبل آگهی‌هایی را پخش نموده و از واجدان شرایط می‌طلبد تا برای عضویت در این کمیسیون، در خواست بدهند.
– درخواست دهنده‌گان با توجه به اسنادی که در مورد تجربۀ کاری شان ارائه می‌کنند، با اکثریت آرای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، تعیین می‌شوند. در تعیین اعضای کمیسیون رسانه‌ها در کنار تجربه، ترکیب قومی و جنسیتی در نظر گرفته می‌شود.
– رییس این کمیسیون، از میان اعضای آن و به انتخاب آنان تعیین می‌شود.
متن پیشنهاد‌های اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد مادۀ پنجاه‌ونهم پیش‌نویس قانون انتخابات، به آدرس کمیسیون مستقل انتخابات، ادارۀ تقنین وزارت عدلیه، دارالانشای شورای وزیران و کمیتۀ تقنین مجلس نماینده گان شورای ملی افغانستان، فرستاده شده است.
محمد فهیم دشتی
رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.