عزیزی ‌بانک برندۀ دو جایزۀ برتر شد

۲۱ حمل ۱۳۹۶

عزیزی بانک به‌حیث بهترین نهاد مالی افغانستان در زمینۀ بانک‌داری از سوی کمیتۀ سقراطِ انجمن تجارت اروپا در لندن، در ۲۸ مارچ سال ۲۰۱۷، جایزه دریافت کرد. محترم محمدسالم امید، رییس اجرایی عزیزی بانک ازطرف انجمن مذکور جایزه مدیر سال را نیز به‌دست آورد.
محترم محمدعثمان نورروزی، معاون اجرایی این بانک، به نمایندگی آقای امید، نشان افتخاری ملکۀ ویکتوریا را از طرف کمیته مربوطه به‌دست آورد. آقای نوروزی جایزه MANDEGARبهترین نهاد مالی و گواهی‌نامه‌های مربوطه را از طرف رییس انجمن تجارت اروپا نیز دریافتند. محفل در انستیتوت مدیران، در شهر لندن با حضور بیش از ۲۰۰ مهمان و بیشتر از ۶۰ کشور های آسیایی، افریقایی، اروپایی و امریکایی، برگزار شده بود.
در این برنامه آقای امید، عضویت رهبران انجمن بین‌المللی اتاق تجارت تامس ولی را نیز به‌دست آورد.
تاریخچۀ عزیزی بانک و زندگی‌نامۀ رییس اجرایی عزیزی بانک در مجله تایم رهبران، نشر خواهد شد. این مجله برای بیش از ۵۰ هزار مشترک مسلکی، به شمول کمپنی‌های پیشگام جهانی، رییسان اجرایی، شهرداران، دانشمندان و رسانه‌ها ارسال می‌شود.
در عین حال، عزیزی‌بانک از بهر سهم ارزندۀ خویش در رشد و توسعۀ بانکداری در افغانستان، از سوی مجلۀ جهانی امور مالی و دارایی (Wealth & Finance International Magazine)، جایزه بهترین بانک افغانستان را در شهر لندن به دست آورد.
مدیرمسؤول مجلۀ یادشده جایزه و تصدیقنامه را به محمدعثمان نوروزی، معاون اجرایی عزیزی بانک اهدداء کرد. این برنامه به تاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ در بورتون ترنت، ستفوردشایرِ انگلستان برگزار شده بود.
قرار است این مجله ابتکارات و دستاوردهای یک دهۀ گذشتۀ عزیزی‌بانک را در افغانستان، به نشر برساند.
در ضمن، در طرح جلد مجله، تصویر محمدسالم امید، رییس اجرایی عزیزی بانک نیز به چاپ خواهد رسید.
مصاحبه‌کنندگان این مجله هنگام مصاحبه با محترم نوروزی، از تلاشهای عزیزی بانک دربارۀ توانمندسازی زنان و مسؤولیت اجتماعی آن به نیکی یاد کردند.
گفتنی‌است که این مجله در سراسر جهان بیش‌از ۱۳۰ هزار مشترک دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.