فرمان توزیع شناس‌نامه‌های برقی صادر شد

گزارشگر:سه شنبه 26 ثور 1396 ۲۵ ثور ۱۳۹۶

محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، رسماً فرمان توزیع شناس‌نامه‌های برقی را صادر کرده است.
آقای غنی روز شنبه، ۲۳ ثور، رسماً در مورد روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی و نظارت این پروسه از جانب معاونت دوم ریاست حکومت وحدت ملی و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی فرمان صادر کرد.
mandegar-3این فرمان که به منظور تسریع در روند صدور شناس‌نامه‌های برقی صادر شده است، موضوعاتی چون مرجع تطبیق برنامۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تطبیق برنامۀ عملیاتی، تفتیش امور مالی و اجرایی، ایجاد کمیتۀ رهبری، تأمین شفافیت در پروسۀ استخدام و مکلفیت و گزارش‌دهی برنامۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی را در شش ماده در بر می‌گیرد.
براساس این فرمان، ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس مسوول تطبیق برنامۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌باشد. وزارت داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شده‌اند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تأمین کنند.
رییس حکومت وحدت ملی براساس این فرمان، نظارت از تطبیق این پروسۀ ملی را به کمیته‌یی تحت رهبری سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییس حکومت وحدت ملی و نهادهای ذیربط سپرده است.
هم‌چنین در این فرمان تصریح شده است که از این پس تفتیش امور مالی و اجرایوی ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس به یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی تفتیش سپرده می‌شود.
در این فرمان تصریح شده است که برنامۀ عملیاتی مرحلۀ آزمایشی توزیع شناس‌نامه‌های برقی در ظرف ۹۰ روز پس از صدور این فرمان، عملی می‌گردد.
براساس این فرمان، تمام ادارات دولتی مکلف‌اند که در زمینۀ تطبیق این پروسه، همکاری همه جانبه کرده و ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت روند کار و استفاده مؤثر از منابع مالی این برنامه، به ریاست عمومی ادارۀ امور و وزارت مالیه گزارش بدهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.