مانـدگـار؛ روزنامۀ روشنگر، آرزوبخش، خیال‌آفرین و آرمانگرا

گزارشگر:بهزاد برمک ۲۰ حمل ۱۳۹۸

mandegaerآیا جهان بزرگ ما به دهکدۀ کوچکی بدل شده است؟ این روزها در حقیقت به این گفته کمتر کسی شک می‌کند. برای اثبات چنین گفته‌یی شاید بتوان دلایل زیادی ارایه کرد. البته با اختراع رادیو، تلویزیون، کمپیوتر، شبکۀ جهانی انترنت و نشریه‌های چاپی، دیگر هیچ جای تردیدی باقی نمانده است که جهان ما به دهکدۀ کوچک مبدل شده، اما اهمیت مطبوعات و رسانه‌ها تنها در این نیست که توانسته اند جهان را به دهکده بدل کند؛ بلکه مطبوعات در امر شناخت و تأثیر متقابل فرهنگ جوامع گوناگون بشری بر یک‌دیگر نیز نقش گسترده‌یی دارند.
با این حال، کشوری که در آن رسانه‌ها به گونۀ سازنده شکل نگرفته باشد، در حقیقنت جامعه‌یی است در انزوا که نمی‌تواند خود را به جامعۀ جهانی بشناساند. در حال حاضر برای مردم یگانه امید و آخرین آرزو، آزادی بیان و رسانه‌ها است. اگر رسانه‌ها به این خواستۀ مردم توجه نکنند و خواست‌های شخصی و گروهی‌شان را بالای مردم بیچارۀ ما تحمیل کنند، معلوم است که جامعه و کشور با بی‌ثباتی و انجماد روبه‌رو خواهند شد.
انسان موجودی‌ست متفکر و در عین حال، جست‌وجوگر و این ویژه‌گی از آن نقطه و آن زمان آغاز شد که بشر به فکر حل مسایل مختلف زنده‌گی افتاد. با توجه به آن، پیام روشنگری در سرزمین ما نه ‌تنها با تأخیر رسید که سوگمندانه با استعمار و سازوبرگ آن بیشتر به مثأبه ابزار حاکمیت نمایان شد. به بیان دیگر، پیام روشنگری در خاورزمین به خواب‌رفته و افسون‌زده، خودجوش و برخاسته از متن جامعه نبود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.