محور مردم: حکومت از امکانات و فرصت‌ها استفادۀ نامشروع می‌کنند

یک شنبه 5 قوس 1396/

mandegar-3محور مردم افغانستان که به رهبری شماری از چهره‌های مطرح سیاسی کشور ایجاد شده، در واکنش به اعتراض شهروندان غور، می‌گوید که سران حکومت وحدت ملی از تمام امکانات و فرصت‌ها، استفادۀ نامشروع می‌نمایند.
این جریان سیاسی، ام‌روز( شنبه، ۴ قوس) با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است، شهروندان غور با وجود آن‌که در دوره‌های جهاد و مقاومت از خود، شجاعت‌های زیادی نشان داده، اما از دورۀ پسا طالبان بدینسو، آنان از بسیاری حقوق و امتیازات‌شان، محروم شده‌اند.
محورمردم افغانستان افزوده که نخستین کار ساخ‌تارهای مردم‌‍سالار و متعهد به قانون، ختم به نابرابری و بی‌عدالتی‌های سیاسی و اقتصادی‌ست که چنین کاری در دولت وحدت ملی نشده‌است.
این جریان، در مورد تظاهرات مردم غور گفته‌است که این شهروندان چه در دورۀ مقاومت با هراس‌افگنان در گذشته و چه در دورۀ جدید دولت‌داری کنونی با مشارکت فراگیر در پروسه‌های انتخابات سهم‌ و مسؤولیت تاریخی خود را انجام داده‌اند.
در خبرنامه تاکید شده که با این وجود، متسافانه حکومت افغانستان در این زمینه توجه جدی نکرده و به جای ایجاد اعتماد، نهادینه کردن عدالت و برابری بین شهروندان، به مسایلی پرداخته که مردم از دولت فاصله گرفته اند.
این جریان سیاسی ضمن حمایت از تظاهرات مردم غور گفته که از بی توجهی حکومت مرکزی معلوم است که سران دولت هیچ اعتنایی به مردم ندارند و به صورت انحصار طلبانه و نابرابری سیاسی از تمام فرصت‌ها و امکانات استفادۀ نامشروع می‌نمایند.
محور مردم گفته که باید مردم از محرومیت‌ها و نابرابری‌های سیاسی و مدنی نجات داده شود؛ زیرا دوره‌های مردم ستیزی و نابرابری و بی‌اعتنایی به شهروندان گذشته‌است.
اعضای این جریان خاطر نشان ساخته که هرچند در مدت سه سال گذشته، شهروندان کشور از ناکارگی و قانون ستیزی‌های حکومت کنونی به داد آمدند، اما این وظایف اصلی دولت‌ست که نسبت‌ به خواست‌ها و سرنوشت مردم، از قانون و انکشاف متوازن کار گیرد.
جریان محور مردم هشدار داده‌است که بی تفاوتی حکومت کنونی در برابر خواست شهروندان، نشانۀ مستولی شدن استبداد و مردم ستیزی در سیاست‌است و نباید مسیر توسعه سیاسی و نهادینه شدن عدالت پر چالش گردد.
این جریان سیاسی خاطرنشان ساخته است که دولت موجود نه تنها در راستای برآوردن شدن آرمان مردم کار نکرده؛ بل هر روز دیده می شود که به سیاست تبعیض گرایانه و واگراینه کوشیده‌است.
این درحالی‌ست که شماری از شهروندان غور از آغاز هفتۀ گذشته بدینسو در ارتباط به عدم دسترسی این ولایت به سرک و برق، دست به اعتراض زده‌اند.
هرچند هیئتی از سوی دولت مرکزی به خاطر بررسی خواست‌های اعتراض‌کننده‌گان به ولایت غور اعزام شده، اما نتواسته که قناعت‌شان را به دست آورند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.