مردم مکروریانِ اول کفارۀ کدام گناه ‌را می‌پردازند؟

۲۶ حوت ۱۳۹۷

به مقام محترم ریاست برشنا!
نمی‌دانیم جناب شان در جریان قرار دارند یا نه که خلاف ادعای سخنگوی محترم شان که روزانه در شهر کابل صرف دو ساعت پرچاوی برق دارند، مکروریان اول محلی‌ که مطابق نورم‌های مدنی نمی‌توانند به غیر از برق و مرکز گرمی از وسایل تسخین و تنویر دیگری استفاده نمایند، نبود برق باعث نبود آب سبب گندیده‌گی و تعفن اپارتمان‌ها می‌گردد. روزانه بیشتر از ۱۴ ساعت از موجودیت برق محروم اند.
به این اساس ادعای توزیع عادلانۀ برق، تأمین عدالت اجتماعی و عدم تبعیض بین شهروندان کشور حرف واهی و میان‌تهی به جا خواهد ماند. ممکن است مقام محترم در جریان قرار داده نشده باشند که بعد جنگ‌های خانمان‌سوز و ویرانی مکروریان اول مشمول آن بود که به جز چار دیواری چیزی دیگری از آن باقی نمانده بود که با پول شخصی خود بازسازی و به کمک کارمندان فنی برق فعال کرده اند؛ اما در ازای آن امروز از نعمت برق محرم اند اما قریه‌جات همجوار آن مانند یکه‌توت، قلعۀ زمان خان، سمنت خانه، شهرک البرز و… به مراتب بیشتر از مکروریان از مزایایی برق مستفید می‌گردند.
لهذا مراتب مقام محترم به عرض رسانده شد تا به منظور رفع تبعیض، تأمین عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندی در توزیع عادلانۀ برق ما را یاری رسانده منت گذارند.

با عرض حرمت فراوان
نماینده‌گی از مکروریان اول

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.