نهادهای ناظر بر انتخابات: «سیستم انگشت‌نگاری ناقص و ماننـد ماشین حساب است»

گزارشگر:ناجیه نوری/ چهار شنبه 14 قوس 1397 ۱۳ قوس ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که اول جدی سال روان، همزمان با نام‌نویسی نامزدان، نام‌نویسی مجدد رأی‌دهنده‌گان نیز آغاز می‌شود.
آنان می‌افزایند که فرصت برای کسانی از روند نام‌نویسی بازمانده اند، فراهم خواهد شد تا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نام‌نویسی کنند.
mandegarهمزمان با این، نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان می‌گویند که مسوولانِ کمیسیون انتخابات در پیوند به چگونه‌گی انتخابات سال آیندۀ ریاست جمهوری وضاحت نمی‌دهد و کارهای آنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در مصاحبۀ با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیسیون انتخابات «آماده‌گی کامل» برای نام‌نویسی نامزدان به تاریخ اول جدی گرفته است.
آقای ابراهیمی می‌افزاید: کسانی که از نام‌نویسی برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی به هر دلیلی بازمانده بودند و نیز آنانی که تا تاریخ اول جدی سن قانونی شان را تکمیل می‌کنند، می‌توانند به مرکزهای نام‌نویسی رفته نام‌نویسی کنند.
در سویی دیگر، یوسف رشید، رییس موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیسیون انتخابات باید قبل از آغاز روند نام‌نویسی به مردم و نهادهای ناظر توضیح دهند.
آقای رشید به این باور است که سیستم انگشت‌نگاری کاری بیشتر از «ماشین حساب» نمی‌کند و مسوولانِ کمیسیون انتخابات باید به در این مورد به مردم وضاحت دهند.
به گفتۀ او: «کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته مردم افغانستان را قانع کند که با فهرستی که در انتخابات پارلمانی از رأی‌دهنده‌گان آماده کرده بودند به سوی انتخابات ‌می‌روند یا برنامۀ دیگری دارند؟»
رییس اجرایی فیفا بیان داشت که مسوولان کمیسیون انتخابات پیش از معرفی تقویم انتخابات باید موضوع سیستم انگشت‌نگاری را روشن می‌کرد، زیرا به گفتۀ آقای او، این سیستم ناکارایی خود را در انتخابات پارلمانی ثابت ساخت.
یوسف رشید اضافه کرد که رهبری کمیسیون انتخابات تا کنون نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را قناعت نداده که سه میلیون رأی‌دهنده‌یی که ادعا می‌شود براساس سیستم انگشت‌نگاری رأی داده اند در کدام ساحه و به کدام نامزدان رأی داده اند.
به گفتۀ او: با توجه به موارد که ذکر شد، کمیسیون نمی‌تواند و توانایی آن را ندارد که به تاریخ اول جدی نام‌نویسی نامزدان و رأی‌دهنده‌گان را آغاز کند.
او مدیریتِ انتخابات پارلمانی را «ضعیف» خواند و گفت که وقتی رهبری این کمیسیون توانایی مدیریت یک انتخابات را نداشته باشد، برگزاری دو انتخابات با این رهبری «فاجه‌بار» خواهد بود.
به باور رییس فیفا:»برگزاری انتخابات با رهبری و مدیریت فعلی کمیسیون انتخابات ممکن نیست، اگر با رهبری فعلی به طرف انتخابات برویم، انتخابات سال آینده بدتر از انتخابات سال ۹۳ خواهد بود.»
انتخابات مجلس نماینده‌گان که به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شد، پُر چالش‌ترین انتخابات افغانستان خوانده شد. برخی محل‌های رأی‌دهی در روز نخست انتخابات یا ناوقت باز شدند یا هم هیچ درب آن‌ها گشوده نشد. برای شمار دیگر محل‌ها هم مواد انتخاباتی یا نرسید یا هم دیر رسید. به همین دلیل کمیسیون انتخابات روند رأی‌دهی را برای روز دوم تمدید کرد و تمدید انتخابات برای روز دوم، زمینه را برای تقلب و تخلف فراهم کرد و سبب شد نهادهای ناظر، احزاب سیاسی و مردم افغانستان کمیسیون را به ناکارای و عدم مدیریت متهم کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.