نگرانی از وضعیت سه میلیون کودک در افغانستان

چهار شنبه 15 دلو 1393/

mnandegar-3مقام‌های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می‌گویند که نزدیک به سه میلیون کودک در کشور آسیب پذیر بوده و حدود دو میلیون تن آنان سرگرم کار شاقه اند.
علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رسانه‎ها گفت که براساس قوانین نافذه در افغانستان افراد زیر سن ۱۸ سال نباید به کار گماشته نشوند؛ زیرا به گفتۀ وی، آنان از نظر فزیکی و روانی برای کار آماده نیستند.
شماری از کودکان در کوچه و بازار کارهای ساده چون دستفروشی می‌کنند، اما به گفتۀ مقام‌ها این گروه از کودکان بار و صدمات روانی سنگینتر از کارهای شاقه را تحمل می‌کنند.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که کار در کوچه و بازار برای کودکانی که باید مکتب بروند، مانند یک ویروس‌ ساری خطرناک است.
آقای افتخاری می‌گوید که شاید مشکلات اقتصادی کودکان کارگر در خیابان‌ها برای مدت کوتاه باشد و رفع شود، اما به گفتۀ وی شخصیت این کودکان در بازار به حدی متضرر می‌شود که برای سال‌های زیاد به حالت اصلی برنخواهد گشت.
علی افتخاری می‌گوید که برای رسیده‌گی و حمایت از کودکان آسیب‌پذیر، حکومت افغانستان تلاش می‌کند. او از برنامۀ مشترک حکومت افغانستان و بانک جهانی نامبرد که هم اکنون خانواده‌های کودکان آسیب‌پذیر را حتا در روستاهای دوردست افغانستان کمک می‌کند.
همچنان، به گفتۀ آقای افتخاری، برنامۀ جهانی غذا به حکومت افغانستان مساعدت ۳۲ میلیون دالری را فراهم کرده است تا برای کمک به کودکانی که از رفتن به مکتب بازمانده اند، به مصرف برسد.
وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در سرتاسر افغانستان ۴۲ مرکز دولتی و ۴۵ مرکز خصوصی برای پرورش کودکان وجود دارد که در هماهنگی با هم از کودکان فقیر و کارگر حمایت و مراقبت می‌کند.
مقام‌های این وزارت همچنان از خانواده‌ها می‌خواهد سطح تولدات را در نظر داشته و به همان تعداد فرزند به دنیا بیاورند که بتوانند آنان را به گونۀ درست پرورش و آموزش دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :