هزینه‌هایی‌که صرف افراد و مکان‌های خیالی شد /یک نمایندۀ فاریاب در مجلس: در ولایت فاریاب از ۴۸۰۰ پولیس، ۱۵۰۰ پولیس خیالی است

ابوبکر مجاهد/

ریاست‌های شهدا و معلولان یک منبع درآمد بزرگ برای زورمندان و فاسدان بوده و به‌خاطر رسیدن به این پُست، چند هزار دالر رشوه داده می‌شود.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با بیان این مطلب می‌گویند: پروندۀ ۵۰ هزار معلول خیالی، ۱۵۰۰ پولیس خیالی در ولایت فاریاب و مصرف ده‌ها میلیون دالری شورای عالی صلح را دولت باید بررسی کند.
mnandegar-3آنان تأکید دارند که شورای عالی صلح ۸۰۰ میلیون دالر را به مصرف رسانیده؛ امکان دارد این پول‌ها در اختیار گروه طالبان قرار گرفته باید و این گروه از آن در تجهیز و تمویل افراد خویش در برابر نیرو‍‌های امنیتی استفاده کنند.
داکتر نقیب‌الله فایق عضو مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: افشا شدن مکاتب خیالی، پولیس خیالی و معلولان خیالی نشان می‌دهد که دولت(پیشین) در فساد غرق بوده است.
آقای فایق افزود: شاید دانشجویان خیالی، شرکت‌های خیالی و کارمندان خیالی وجود داشته باشند که امتیازات‌شان به جیب مقامات بلندپایۀ دولت برود.
به گفتۀ او، مسوولان نهادهای مختلف دولتی فساد را به صورت گسترده انجام داده اند و مردم امیدوار هستند که دولت وحدت ملی در محاکمه و شناسایی این افراد جدی عمل کند.
نقیب‌الله فایق می‌گوید: بیشتر افراد معلول، نوع معلولیت‌شان درج لیست ریاست شهدا و معلولان نشده و شمار چشمگیر این افراد وجود نداشته اند.
او تصریح کرد: به‌خاطر رسیدن به ریاست شهدا و معلولان که یک منبع در آمد بود، در ولایات بین افراد زورمند جنگ وجود داشته و چندین هزار دالر رشوه داده می‌شد.
آقای فایق می‌افزاید: «دولت در بررسی پرونده‌های افراد متهم به فساد در کابل بانک و وزارت شهرسازی قاطعانه برخورد کرده که مردم از این کار دولت ستایش می‌کنند».
او خاطر نشان کرد: پرونده‌های معلولان خیالی در وزارت شهدا و معلولان و پولیس خیالی در وزارت امور داخله، هنوز از طرف دولت پی‌گیری نشده است.
آقای فایق تأکید کرد: «شش ماه می‌شود می‌گویم که در ولایت فاریاب از ۴۸۰۰ پولیس ۱۵۰۰ پولیس خیالی است، یعنی از سه تن پولیس یک تن آن وجود ندارد، و لی دولت به این گفته‌ها توجه نمی‌کند.»
او می‌گوید: وزیر پیشین وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان به اساس یک معامله در این پُست آمده بود؛ و حال از ایشان باید پرسان شود که امتیاز معلولان خیالی را به کی داده است.
این عضو مجلس نماینده‌گان همچنان می‌گوید: در شورای عالی صلح ۸۰۰ میلیون دالر به مصرف رسیده، امکان دارد این پول به جیب گروه طالبان رفته و از آن در تجهیز و تمویل افراد خویش علیه نیروهای امنیتی استفاده کنند.
در این حال، کاظمیه محقق استاد دانشگاه می‌گوید: فساد اداری در نهادهای دولت پیشین و جدید به صورت گسترده جریان دارد، به‌همین منظور دولت افغانستان یکی از فاسدترین دولت‎های جهان معرفی شده است.
استاد کاظمیه افزود: دولت پیشین تمایلی برای به محاکمه کشانیدن فاسدان نداشت، این کار باعث خیال بافی در ادارات شده و مقامات بلند پایۀدولتی از این امتیازها به نفع شخصی استفاده کردند.
بانو کاظمیه همچنان گفت که دولت وحدت ملی در پی‌گیری پروندهای افراد فاسد جدی عمل نمی‌کند. او گفت: افرادی که از امکانات مکاتب چوب‌خطی، افراد معلول خیالی و پولیس خیالی استفاده کرده اند، باید به محکمه کشانیده شوند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در نهادهای دولت پیشین به‌نام معلول، معلم، بیوه و افراد بی سرنوشت، امتیاز گرفته می‌شد؛ ولی معلوم نبود که کجا و به جیب چه‌ کسی ‌می‌رود.
به گفتۀ او، دولت جدید در طول یک سال‌ عمر خود هیچ دست‌آوردی نداشته و مردم در حال بی‌سرنوشتی و فرار از کشور قرار دارند.
این آگاه مسایل سیاسی تأکید کرد: کسانی‌که در وزارت خانه‌ها اختلاس کرده اند، افراد مشهور اند و باید به محاکمه کشانیده شوند.
بانو کاظمیه می‌افزاید: اگر واقعاً وزرای جدید این افشاگری‌ها را دقیق و بدون کدام فرافکنی از کم کاری خویش ارایه کرده اند، باید در پی‌گیری این افراد نیز با نهادهای مسوول همکاری جدی کنند.
همچنان، تیمورشاه حکیمیار فعال مدنی می‌گوید: افراد بلند پایۀ دولتی که نمی‌خواستند رازشان افشا شود؛ زمینه‌های فساد را در ادارات مختلف دولت پیشین آماده کرده بودند.
آقای حکیمیار افزود: اگر افراد وابسته به مقامات بلند پایۀ دولتی که در اختلاس‌ دست دارند، به محکمه کشانیده نشوند، دولت در مبارزه با فساد اداری ناکام است.
این فعال مدنی تصریح کرد: کمیسیون‌ حقیقت‌یابی که از طرف دولت جدید به‌خاطر بررسی قضایای اختلاس تعیین می‌شود؛ باید صادقانه عمل کند و افراد که در در اختلاس دست داشته اند و دارند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند.
همچنان، نادرخان کتوازی رییس کمیسیون حقیقت‌یاب مکاتب خیالی در وزارت معارف که از طرف رییس جمهور تعیین شده بود، در تماس تلیفونی به روزنامۀ ماندگار گفت: تمام دوسیه‌های وزارت معارف بررسی شده و پس از یک هفته نتیجه را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت.
این در حال است که وزیر جدید شهدا و معلولان از وجود ۵۰ هزار کارت برای معلول خیالی، در این وزارت خبر داد و پیشتر از این، وجود مکاتب چوب‌خطی در وزارت آموزش و پرورش و پولیس خیالی در وزارت داخله گزارش‌هایی پخش شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :