هشتم ثور به چه مفهوم؟

۱۰ ثور ۱۳۹۶

هشتم ثور را نه فقط در محدودۀ یک بزرگداشت از جهاد مردم افغانستان، بلکه به مفهوم پیروزی یک ملت، در ارزش ها، آموزه ها، آرمانها، و اهداف آن جستجو کرد.
بر نسل جوان است تا ارزشهای جهاد مردم را از یک بُعد در مقاومت در مقابل انتحار و انفجار، تحجر و افراطی گرائی و دهشت و تروریزم دریابند. از طرفی در برابر تحجر، تعصب، تبعیض و استبداد تمثیل نمایند و از جانبی هم در همگرائی، وحدت، همدیگر پذیری، عدالت و شهروند مداری در میان مردم بنگرند.
MANEGARاکثراً رهبران جهادی زادۀ شرایط جهاد و متعلق به زمان خودشان و قابل احترام اند، اما نسل جوان امروز به تحقق ارزش ها و مفاهیم جهاد و مقاومت با روش و راهکار خود نقشۀ جدیدی دارند. این نسل، همانگونه که پدران، برادران و خوهران شان در عرصۀ دفاع از کشور زیر لوای جهاد و مقاومت رزمیدند و پیروز بیرون آمدند، نسل امروز مقاومت طی ۱۶ سال اخیر نیز توانسته است در عصر دیموکراسی و پدیده های جدید انسانی، اجماع بوجود آورند و انتخابات را یکی پی دیگری رقم بزنند. این نسل به برنامه ریزی، رهبری و سازماندهی جدید نیاز دارند تا کشور را از بحران های چهارسوی موجود نجات بدهند.
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.