هشتم ثور به چه مفهوم؟

/

هشتم ثور را نه فقط در محدودۀ یک بزرگداشت از جهاد مردم افغانستان، بلکه به مفهوم پیروزی یک ملت، در ارزش ها، آموزه ها، آرمانها، و اهداف آن جستجو کرد.
بر نسل جوان است تا ارزشهای جهاد مردم را از یک بُعد در مقاومت در مقابل انتحار و انفجار، تحجر و افراطی گرائی و دهشت و تروریزم دریابند. از طرفی در برابر تحجر، تعصب، تبعیض و استبداد تمثیل نمایند و از جانبی هم در همگرائی، وحدت، همدیگر پذیری، عدالت و شهروند مداری در میان مردم بنگرند.
MANEGARاکثراً رهبران جهادی زادۀ شرایط جهاد و متعلق به زمان خودشان و قابل احترام اند، اما نسل جوان امروز به تحقق ارزش ها و مفاهیم جهاد و مقاومت با روش و راهکار خود نقشۀ جدیدی دارند. این نسل، همانگونه که پدران، برادران و خوهران شان در عرصۀ دفاع از کشور زیر لوای جهاد و مقاومت رزمیدند و پیروز بیرون آمدند، نسل امروز مقاومت طی ۱۶ سال اخیر نیز توانسته است در عصر دیموکراسی و پدیده های جدید انسانی، اجماع بوجود آورند و انتخابات را یکی پی دیگری رقم بزنند. این نسل به برنامه ریزی، رهبری و سازماندهی جدید نیاز دارند تا کشور را از بحران های چهارسوی موجود نجات بدهند.
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :