وزارت داخله خطاب به مردم: زاد و ولد و مرگ و میر تان را ثبت کنید

/

مقام‌های وزارت داخلۀ کشور می‌گویند که روند ثبت زاد و ولد را در کشور شدت می‌بخشند.
به گفتۀ مسوولان این وزارت، هرچند میزان ثبت زاد و ولد و مرگ و میر و سایر تغییرات مربوط به زنده‌گی در کشور افزایش یافته، اما این روند قناعت‌بخش نیست.
میرعبدالرحمن معقول رییس ثبت احوال نفوس وزارت داخله، از مردم خواسته است که تاریخ تولد و سایر وقایع مربوط به زنده‌گی فرزندان‌شان را ثبت کنند.
آقای معقول می‌گوید: این کار می‌تواند به روند پلانگذاری‌های دولت و در عرصه‌های مختلف زنده‌گی هرفرد کمک کند.
او گفت: «ثبت تولد چندین اهمیت برای دولت و هم برای خود شخص دارد. برای دولت این است که ارقام دقیق احصاییه‌ها را به دست می‌آورد، به طور مثال اگر ما بفهمیم که در یک قریه یا ولسوالی ما به چه تعداد کودکان داریم به تناسب همان نفوس کودکان واکسین‌ها و ادویه برای شان تهیه می‌گردد و یا در بخش عرضۀ خدمات تعلیمی برای‌شان مکاتب اعمار می‌گردد. اهمیت این سیستم برای خود کودکان این است که سن دقیق آنان معلوم می‌گردد، زمانی که روز، ماه و سال تولد یک طفل معلوم شد اول برای تثبیت هویت شان در دنیا اهمیت می‌دهد.»
آقای معقول این اظهارات را به روز دوشنبه در یک سمیناری بیان داشت که در مورد ثبت وقایع حیاتی از سوی وزارت داخلۀ افغانستان و یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در کابل راه‌اندازی گردیده بود.
به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۴۵۰۰ مرکز ثبت وقایع حیاتی در سراسر افغانستان فعالیت دارند.
رییس ثبت احوال نفوس وزارت داخله همچنان گفت که به اساس یک طرح جدید، روند ثبت وقایع حیاتی در سال ۱۳۸۸ در این کشور آغاز گردید.
به اساس معلومات وزارت داخله، هم اکنون تاریخ تولد حدود ۴۷ درصد کودکان در مراجع رسمی به ثبت می‌رسند.
اما آنان می‌پذیرند که فرهنگ ثبت تاریخ تولد و سایر تحولات مربوط به زنده‌گی در افغانستان هنوز هم ضعیف است.
در افغانستان برای بسیاری از باشنده‌های آن تاریخ تولد شان معلوم نیست.
گفته شده یکی از دلایل ثبت نکردن تاریخ تولد یا واقعات فوتی در افغانستان این است که بیشتر تولدات و یا واقعات فوتی به جای شفاخانه‌ها در خانه‌ها صورت می‌گیرند.
مسوولان وزارت داخلۀ افغانستان همچنان از عالمان دین می‎خواهند تا آنان را در بخش دادن آگاهی برای مردم در رابطه به اهمیت ثبت وقایع حیاتی همکاری کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :