وزیر مالیه: کمک‌های امریکا مشروط به اصلاحات انتخاباتی و مبارزه با فساد است

/

یک شنبه ۶ ثور ۱۳۹۴

 

وزیر مالیه می‌گوید که ۵۰ درصد تادیات قراردادی‌ها پرداخت شده و ۵۰ درصد باقی مانده تادیات در حال اجراست.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه که روز گذشته به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود گفت: « مذاکراتی که با تمویل کننده ها داشتیم، با جلب حمایت آنان توانستیم مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر را از طریق بانک جهانی به خزانه افغانستان وارد کنیم».
mnandegar-3وزیر مالیه در مورد اجرای قراردادها از سوی مجلس نمایندگان استجواب شد.
اکلیل حکیمی تصریح کرد: «۵۰ درصد تادیات که از سال‌های گذشته باقی مانده است، پرداخت شده است و ۵۰ درصد تادیات دیگر تا هفته های آینده پرداخت خواهند شد».
آقای حکیمی بیان داشت: امریکا تا ۲۰۱۶ مبلغ ۸۰۰ میلیون دالر را مشروط و از طریق بانک جهانی به افغانستان پرداخت می کند که ۱۰۰ میلیون آن را به تازه گی پرداخت کرده است.
به گفته وی، شفافیت در کمیته ملی تدارکات، رسیده‌‌گی به پرونده های خانم های زندانی و آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، سه شرط از ۵ شرطی است که کانگرس امریکا برای پرداخت ۸۰۰ میلیون دالر گذاشته است.
او با بیان این که مشکلات بودجه ای رفع شده است افزود: قراردادی ها نیز کارهای شانرا آغاز کرده اند.
وزیر مالیه در مورد پروژه های روستایی که ۵۲۵ میلیون دالر هزینه آن می شود گفت: « ما ۲۷ میلیون دالر برای تمویل پروژه های روستایی در بودجه ملی داریم و ۴۷ میلیون دالر هم جاپان وعده داده است که کمک می کند؛ دیگر برای تمویل پروژه های روستایی پول نداریم و این یک مشکل بزرگ است».
آقای حکیمی در خصوص شرکت‌هایی که کارشان بی کیفیت بوده اند خاطرنشان کرد که دیگر به این شرکت ها پروژه داده نمی شود.
او به نمایندگان مجلس گفت که تاهنوز که حدود چهار ماه از سال مالی ۹۴ چهار می گذرد؛ ۱۱.۶ درصد از بودجه اختیاری مصرف شده و این میزان مصرف نسبت به سالهای گذشته افزایش را نشان می دهد.
در سال های گذشته، اکثر وزارت ها نمی توانستند بیشتر از ۵۰ درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند و این مساله یک چالش بزرگ را فراراه کارهای توسعه ای در کشور ایجاد کرده بود که بودجه از یک سال به سال دیگر منتقل می شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.