وفـاق ملـی، سنـگ بنـای مـکتب و اعتمـاد مـردم

گزارشگر:یک شنبه 1 دلو 1396 ۳۰ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3استقبال گرم مردم سمنگان از هیأت وفاق ملی و حمایت بی دریغ شان از طرح وفاق، ناشی از اطمینان و اعتماد مردم به راه و اندیشۀ آمرصاحب شهید بود که در پیام وفاق ملی دریافتند.
یاد و خاطرۀ آمرصاحب شهید برای سمنگانی های بی آلایش چنان یک حالت تقدسی داشت که بار بار با اظهار آن، تعهد ناگسستنی خویش را بنمایش میگذاشتند.
اهدای گلدسته های قشنگ کودکان، خوانش سروده های زیبای خوردسالان، گرداننده گی گویای جوان، صحبت های پرشور سخنرانان، درک عمیق جوانان و سرانجام مهمانی صمیمی میزبانان، همه جلوه هائی از اطمینان و اعتماد مردم بود.
گفتمان وفاق ملی و محفل تهداب گذاری مکتب متوسطۀ خواجه اسماعیل به همکاری بنیاد شهید احمدشاه مسعود و کمک مالی انجمن کمکی پادربورن آلمان از پیام های خوش برای سمنگانی های عزیز بود.
رویهمرفته، نگرانی از وضعیت عمومی کشور، بخصوص نبود هیچ سمنگانی ای در چوکات رهبری و ادارهء ولایت سمنگان، اعتراض و انتقاد ها را یکصدا با خود داشت.
مسئولین ولایت یکدست با مردم و در حمایت مردم بگونۀ خانوادۀ صمیمی با هم وصل بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.