پاسـخ کمیسیـون انتخـابـات به یـک نوشتـۀ روزنامـۀ مانـدگار: کمیسیـون انتخـابات تـحت فشـار و تأثیـر هیـچ آدرسـی نیست

۲۳ جدی ۱۳۹۸

در شمارۀ دیروز روزنامۀ ماندگار، تحلیلی به قلم احمد عمران تحت عنوان «ابطال آرا و رفتن به سوی حکومتی با قاعدۀ وسیع» نشر شد که واکنش کمیسیون انتخابات را به همراه داشته است.
مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که موارد مطرح شده در این تحلیل، دیروز منجر به برگزاری نشستی در این کمیسیون شد.
میرزا محمد حق‌پرست، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات در صحبت با روزنامۀ ماندگار با اشاره به نتایج دیروز نشستِ اعضای این کمیسیون می‌گوید که مسوولان این کمیسیون مطابق قانون انتخابات و طرزالعمل‌ها کار می‌کنند و هیچ فشار و تأثیری از هیچ نهاد و آدرسی را نپذیرفته و نمی‌پذیرند. آقای حق‌پرست افزود که این کمیسیون تعهد دارد تا هر فیصله و تصمیم کمیسیون شکایات انتخابات که در چارچوب قانون باشد را بپذیرد و تطبیق کند.
او می‌گوید که کمیسیون انتخابات در عملی‌سازی فیصله‌های کمیسیون شکایات با این نهاد همکار است.
آقای حق‌پرست همچنان بیان می‌دارد که ممکن است میان برخی از کمیشنران اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما هر فیصله‌ در این نهـاد با توافقِ اکثریت آرا گرفته می‌شود.
در بخشی از این تحلیل گفته شده است که داستان نتیجۀ انتخابات، همان داستانِ قبلی در کمیسیون انتخابات است که این‌جا در کمیسیون شکایات نیز با کمی تغییرات در صحنه و گفت‌وگوها تکرار می‌شود. کمیسیون انتخابات نیز پس از پایان روزِ برگزاری انتخابات با جدیت اعلام کرد که به تمام موارد تقلب و جعل‌کاری رسیده‌گی خواهد کرد و آرایِ بایومتریک‌ناشده را شمارش نمی‌کند. همۀ دسته‌های انتخاباتی از تصمیم کمیسیون استقبال کردند و این امیـدواری در سطح جامعه تقویت شد که این‌بار کمیسیون انتخابات با مسوولیت می‌خواهد وطیفۀ دشوار اعلام نتایج را انجام دهد. اما پس از چندی مشخص شد که مقام‌های ارشد کمیسیون، پای‌شان به ارگ باز شده و از آن‌جا دستور می‌گیرند که چگونه نتیجۀ انتخابات را اعلام کننـد. در واقعیت امر نتیجۀ ابتدایی‌یی که اعلام شد، نه بر اساس آرای وارد شده در صندوق‌ها، بل بر اساسِ خواست ارگ بود. ارگ از کمیسیون انتخابات خواست که بحث آرای بایومتریک شده و ناشده را از دستور کار خود بیـرون کند و چیزی را اعلام بدارد که منظور نظرِ این نهاد است. حالا همان داستان را کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز تکرار می‌کند.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.