پنج مادۀ قانون تحصیلات عالی تصویب شد جنجال بر سر دانشگاه و پوهنتون پابرجاست

/

مجلس نماینده‎گان موفق شد تا پس از هفته‌ها بحث روی تصویب قانون تحصیلات عالی، پنج مادۀ اختلافی آن را با تعدیل تصویب نماید. اعضای مجلس نماینده‎گان در نشست روز دوشنبه روی مواردی در خصوص سن تقاعد استادان، تقرر رییس موسسات تحصیلات عالی و معاونین آن، استادان و معاونین‌شان به توافق برسند.
سن تقاعد از هفتاد به هفتاد و پنج سالگی، تقرر رییس و معاونین موسسات تحصیلات عالی به اساس انتخابات و تقرر استادان و معاونین‌شان بر اصل دانستن دو زبان رسمی کشور و یک لسان خارجی از جمله تعدیلاتی اند که در قانون جدید تحصیلات عالی وارد گردیده اند.
به اساس معلومات اعضای مجلس نماینده‎گان، قانون تحصیلات عالی در هفت فصل و هشتاد ماده ترتیب شده است. به گفته آنان، از جمله موارد اختلافی، پنج ماده آن با تعدیل تصویب گردید و فقط دو مادۀ آن همچنان به گونه اختلافی باقی مانده است.
این دو ماده عبارت اند از اختلاف روی استفادۀ واژۀ پوهنتون و دانشگاه و همچنان استعمال القابِ علمی به استادان موسسات تحصیلات عالی می‌باشد. پس از بی‌نتیجه ماندن بحث‌ها روی این دو ماده اعضای مجلس نماینده‎گان تصمیم گرفتند تا در نشست بعدی روی این دو ماده بحث نمایند.
هیله ارشاد یک عضو مجلس گفت: «فقط دو ماده اختلافی باقی مانده که به روز چهارشنبه روی آن بحث خواهد شد که یکی آن کلمه پوهتنون و دانشگاه و القاب علمی است، مانند پوهیالی و پوهنیار است که برای آن نیز معادل دری ترتیب داده شده است.»

اشتراک گذاري با دوستان :