گوشه‌یی از اختلاس‌ در وزارت معارف میلیون‌ها افغانی را از یک کارگاه آموزشی دزدیده‌اند

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 7 جوزا 1397 ۶ جوزا ۱۳۹۷

اسنادی به‌دست ‌روزنامۀ ماندگار قرار گرفته است که نشان می‌دهد نصف پول‌های کمکشده به کارگاه‌های آموزشی که از طرف «ریاست تحرک اجتماعی شوراهای معارف» به منظور آموزش مربیان «تریننگ تی او تی» به همکاری «اداره ارتقای کیفیت معارف “ (ایکویپ) در سال ۱۳۹۳ راه‌اندازی شده بود، به mandegar-3جیب مسوولان برگزارکنندۀ این کارگاه‌ها رفته است.
هیات تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش، در تماس به هوتل‌هایی که «مهمانان کارگاه‌های آموزشی» در آن بودوباش داشته و سالون‌های کنفرانس را به کرایه گرفته بودند، دریافته‌اند که ضیالحق صافی، رییس تحرک اجتماعی شوراهای معارف ]رییس دفتر فعلی وزارت[ و عبدالکریم افضلی، هماهنگ‌کنندۀ برنامه ملی تحرک اجتماعی، بل‌های پرداخت هزینه هوتل‌ها را دست‌کاری کرده و پول‌‌ها را اختلاس کرده‌اند.
آقایان صافی و افضلی با دست‌کاری و جعل‌کاری بل‌های «هوتل قصر سلطان غزنه، هوتل ولی‌زاده و رستورانت کلبه آرمان» پول‌های اختصاص شده به‌بخش‌های کرایه سالون، کرایه اتاق‌های بودوباش، چای و غذای چاشت را به جیب‌های خود ریخته‌اند.
برای برگزاری این گارگاه‌ آموزشی (تریننگ تی او تی) کارمندان وزارت آموزش و پرورش، از ولایت‌های لوگر، پکتیا، خوست، وردک، غزنی، زابل، پروان، پنجشیر، پکتیکا و کاپیسا به کابل دعوت شده بودند. به اساس گفته‌های منابع در وزارت آموزش و پرورش، ” ۱۲ میلیون افغانی” به این کارگاه‌ها اختصاص داده شده بود. اما تنها در سه هوتل از بابت کرایه سالون‌های کنفرانس، غذای چاشت و چای، پنج میلیون افغانی اختلاس شده است.
این مدارک که به بیش از ۲۵۰ ورق می‌رسد، از طرف هیأت موظف مالی و تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش به‌بررسی گرفته شده است.
در اسناد به دست آمده بل‌های جعل شده از طرف مسوولان برگزار کننده کارگاه‌های آموزشی وجود دارد که در آن قیمت کرایه سالون‌های کنفرانس، اتاق‌های بودوباش مهمانان، غذای چاشت و چای ده‌بجه‌یی ذکر شده است؛ اما اداره هوتل از داشتن سالون کنفرانس و داشتن بیش از چهل اتاق برای مهمان انکار کرده و قیمت‌های ذکر شده در بل‌ها را ناقص دانسته است. هم‌چنان مُهر و تاپی موجود در بل‌های مذکور را مربوط اداره خود نمی‌دانند.
۱- هوتل ولی زاده: مدرک به دست آمده از هوتل ولی زاده نشان می‌دهد که بیش از «یک میلیون افغانی» در این هوتل مورد دستبرد قرار گرفته است.
هیات تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش در یک مکتوب از دفتر “هوتل ولی زاده” در رابطه به قیمت اتاق‌های بودوباش مهمانان، سالون‌های برگزاری کنفرانس، غذای چاشت و چای اشتراک کنندگان، خواستار وضاحت شده است. اما اداره هوتل ولی زاده بل‌های مورخ ۹۳/۸/۲۳ و ۶ / ۷/۹۳را قابل اعتبار ندانسته و وجود سالون کنفرانس در این هوتل را رد کرده است. هم‌چنان اداره هوتل بل‌های مذکور را جعلی و ساختگی دانسته‌ و گفته است که مُهر و تاپی موجود در بل‌ها دست‌کاری شده و جعلی و ساختگی می‌باشد که با بل اصلی هوتل تفاوت قابل ملاحظه دارد.
پول پرداخته شده در بل‌هایی که از طرف اداره هوتل تایید نشده است (بل‌های جعلی) بالغ به ۱۲۰۳۴۰۰/ یک میلیون دو و سه هزار و چهار صد افغانی می‌شود که از بابت اتاق‌های بودوباش، غذا و سالون‌های کنفرانس پرداخته شده است. اما اداره هوتل آن را رد کرده است.
بل‌های جعلی
در مکتوب مورخ ۹۳/۸/۱۸ که به اساس ادعای اداره هوتل ولی زاده مُهر و تاپی آن جعلی است و مربوط این هوتل نمی‌شود، عبدالکریم افضلی، هماهنگ کنندۀ ملی تحرک اجتماعی و سرپرست ریاست، از اداره هوتل ولی زاده خواستار قیمت‌ کرایه اتاق‌های دونفری‌ برای مهمانان شده است و در پاسخ این مکتوب نگاشته شده است که اتاق‌های دونفری ۳۰۰۰ افغانی است.
در بل شماره ۱۳۹ که هم‌چنان مورد تایید هوتل ولی‌زاده نیست و ادعا می‌کند که مُهر و تاپی آن نیز جعلی است، آقای افضلی خواستار قیمت طعام چاشت، چای و کرایه سالون شده است و در جواب مکتوب طعام چاشت ۴۹۰ افغانی، چای ده بجه ۹۰ افغانی و کرایه سالون ۷۵۰۰ افغانی نگاشته شده است.
۲ – در بل‌ شماره ۷۵ مورخ ۶/۱۳۹۳/۷ که اداره هوتل آن را جعلی دانسته است، آمده: “برای بودباش کارمندان فی اتاق دونفری ۳۰۰۰افغانی، ۲۱ اتاق پنج شب ۳۱۵۰۰۰ افغانی پول دریافت شد.
۳ – در بل دیگر جعل شده آمده که سالون اول؛ غذای چاشت ۳۰ تن فی روز ۱۴۷۰۰ ، چهار روز ۵۸۸۰۰ افغانی.
سالون دوم طعام چاشت ۳۰ تن فی روز ۱۴۷۰۰ ، چهار روز ۵۸۸۰۰ افغانی.
چای ساعت ده بجه‌یی برای ۶۰ تن فی نفر ۹۰ افغانی؛ فی روز ۵۴۰۰ افغانی چهار روز ۲۱۶۰۰ افغانی.
فی سالون ۷۵۰۰ دو سالون ۱۵۰۰۰ افغانی چهار روز ۶۰ هزار که مجموعاَ ۱۹۹۲۰۰ افغانی.
۴ – هم‌چنان، در بل جعلی مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۳ آمده است که طعام چاشت فی خوراک ۴۰۰ افغانی ۱۰۰ تن ۴۲۴۰۰ – پنج روز ۲۱۲۰۰۰ افغانی – چای برای ۱۰۶ تن پنج روز ۵۳۰۰۰ افغانی- کرایه سه سالون پنج روز ۲۲۵۰۰۰ که مجموعه ۴۹۰۰۰۰ افغانی می‌شود، اما اداره هوتل ولی زاده بل‌های فوق‌ذکر را جعلی خوانده و از دریافت چنین هزینه‌یی انکار کرده است.
از سویی هم، هیات موظف تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش در مکتوب رسمی شماره «۳۰۶» مورخ ۱۳۹۶/۱/۹ از اداره هوتل ولی زاده در مورد کرایه اتاق، سالون‌های کنفرانس و قیمت غذا خواستار معلومات شده است؛ در جواب مکتوب آمده است: “فی اتاق یک نفره ۱۰۰۰ افغانی؛ دونفره ۲۰۰۰ افغانی؛ سه نفره ۲۵۰۰ افغانی و چهار نفره ۳۰۰۰ افغانی است. هم‌چنان در ادامه اداره هوتل افزوده که به تعداد ۹۰ تن در این هوتل برای پنج شب بود باش داشته‌اند، اما این هوتل کدام سالون برای برگزاری کنفرانس ندارد. هم‌چنان هوتل ولی زاده دارای ۴۵ اتاق دونفره نمی‌باشد و طعام چاشت نیز در هوتل ولی زاده نبوده است، بل‌های ‌هذا مورد اعتبار نمی‌باشد”.
هم‌چنان، داکتر امیر محمد امیری، معاون سرپرست برنامه‌های (ایکویپ) ]ارتقای کیفیت معارف[ طی مکتوب شماره«۱۱۳» از اداره هوتل ولی زاده از بابت برنامه‌های ریاست تحرکات اجتماعی سال ۱۳۹۳ خواهان معلومات شده است. هوتل ولی زاده در جواب نگاشته که “بل‌های واصله مورخ ماه عقرب سال ۱۳۹۳ که از اداره هوتل ولی زاده اخذ گردیده بل‌های هوتل نبوده و جعلی می‌باشند، نرخ هوتل که شبانه ۳۰۰۰ افغانی است، نرخ ما نیست”.
اما،‌ ضیاالحق صافی، رییس تحرک اجتماعی و شوراهای معارف و مشاور ارشد مقام وزارت ] رییس دفتر فعلی وزیر [ در مکتوب شماره«۴۷۱» که به مدیریت هوتل ولی زاده فرستاده نگاشته است: “ قسمیکه در جریان هستید ریاست تحرک اجتماعی و شوراهای معارف «تریننگ» پنج روزه را از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ تا ۱۳۹۳/۸/۲۴ در سه سالون آن هوتل برگزار نموده و هم‌چنان برای مهمانان خویش اتاق‌ دونفری فی اتاق ۳۰۰۰ افغانی فی‌شب به کرایه گرفته بود”. اما اداره هوتل شما در استعلام اداره ایکویپ که در مورد مصارف از اداره هوتل شما وضاحت خواسته بود؛ موارد فوق را رد کردید. در جواب این مکتوب که مُهر جعلی هوتل ولی زاده در آن وجود دارد نگاشته شده:” بل واصله ماه عقرب سال ۱۳۹۳ که از اداره هوتل اخذ گردیده اصلی می‌باشد و کرایه اتاق دونفری ۳۰۰۰ افغانی می‌باشد و گفته شده که در مکتوب اداره ایکویپ سهواَ معلومات داده شده است”. اما هیات موظف طی مکتوب «۳۳۴» به اداره هوتل ولی؛ در رابطه به مکتوب‌های ۳۰۶ – ۱۱۳ و ۴۷۱ خواهان معلومات شده است. اداره هوتل ولی زاده ارایه معلومات در استعلام‌های شماره ۳۰۶ و ۱۳۳ اداره ایکویپ را تایید، اما مکتوب شماره ۴۷۱ رییس تحرک اجتماعی و شوراهای معارف را رد می‌کند. در پاسخ به مکتوب هیات موظف تفتیش داخلی از طرف اداره هوتل نگاشته شده است:” در مورد استعلام شماره ۳۰۶ مورخ ۹/۱۳۹۶/۱معلومات از اداره ما صورت گرفته است قابل اعتبار است. در استعلام به اداره ایکویپ معلومات داده شده صحت دارد و مربوط اداره هوتل می باشد، اما استعلام شماره ۴۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۸ که از اداره تحرک اجتماعی و شوراهای معارف معلومات داده شده مربوط اداره هوتل نمی‌باشد. هم‌چنان بل‌ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۳ که ضمیمۀ استعلام است نیز مربوط اداره هوتل نمی‌باشد.
رستورانت کلبه آرمان
بل‌هایی که از رستورانت کلبه آرمان به دست روز نامۀ ماندگار قرار گرفته است، نشان میدهد که نیم میلیون پول در آن‌ها برای مهمانان کارگاهای آموزشی هزینه شده است، اما این بل‌ها نیز از طرف اداره هوتل کلبه آرمان تایید نشده است.
در بل شماره ۵۶ مورخ ۹۳/۸/۳ هزینه دو وقت چای و غذای چاشت ۶۸ اشتراک کنندۀ گارگاه آموزشی در رستورانت کلبه آرمان به مدت پنچ روز بالغ به ۱۶۸۳۰۰ افغانی شده است.
در بل شماره ۱۳۵ مورخ ۹۳/۷/۶ مصرف غذای چاشت و چای دو روز۲۰۲ تن اشتراک کنندگان بالغ به ۲۱۴۱۲۰ افغانی شده است.
در بل شماره ۱۳۶مورخ ۹۳/۷/۶ مصرف در دو روز غذای چاشت و چای ۶۸ تن بالغ به۷۲۰۸۰ افغانی شده است. اما، زمانی که «هیات مووظف تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش» از اداره «رستورانت کلبه‌آرمان» خواستار وضاحت در رابطه به هزینه پرداخته شده در بل‌های شماره ۵۶، ۱۳۵ و ۱۳۶ شده است که مجموعه آن بالغ به ۵۹۶۵۴۰ می‌شود. اداره هوتل این بل‌ها را مربوط خود ندانسته است. در متن پاسخی اداره هوتل به هیات تفتیش داخلی وزارت آموزش وپرورش نگاشته آمده است:” بل‌هایی که شمارۀ مسلسل آن (۵۶، ۱۳۵ و ۱۳۶ ) در متن استعلام ذکر شده مربوط رستورانت کلبه آرمان نمی‌باشد و امضا و مُهر موجود در آ‌نها جعلی است.
مهمان‌خانۀ سلطان غزنه
یکی دیگر از هوتل‌هایی که مورد بررسی هیات موظف تفتیش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، «قصر سلطان غزنه» است. در این هوتل ۲۲۳۰۰۰۰ افغانی برای کرایه اتاق، سالون کنفرانس و غذای مهمانان پرداخته شده است. اما در مکتوبی که از طرف اداره ایکویپ یا«ارتقای کیفیت معارف» به اداره هوتل فرستاده شده و از آنان درخواست معلومات در رابطه هزینه پرداخت شده در بل‌های موجود سال ۱۳۹۳ کرده است. اداره هوتل بل‌های مذکور را ناشناخته اعلام کرده است.
در متن پاسخی که اداره هوتل به نهاد ایکویپ فرستاده است چنین آمده: “ بل‌های واصله مورخ ۳۱ اسد ۹۵ به اداره هوتل قصر سلطان غزنه به‌خاطر نداشتن تاریخ در بل و لست مهمانان موجود، قابل شناخت نبوده و نیز بل نوشته شده به قلم هیج یک‌کارمندان هوتل نمی‌باشد، فلهذا الی روشن شدن تاریخ و لست مهمانان از پذیرفتن بل‌ هذا و مسوولیت آن معذوریم، اما داشتن همکاری میان هوتل قصر غزنه و اداره ایکویپ را تایید می‌کنیم.
هم‌چنان در مکتوبی که هیات تفتیش داخلی وزارت آموزش و پرورش از اداره هوتل قصر سلطان غزنه خواستار وضاحت شده است، مسوول این هوتل در پاسخ از چنین قرار دادی اظهار بی‌خبری می‌کند.
گفتنی‌ست که در مجموع سه هوتل متذکره تقریباَ پنج میلیون(۴۰۲۹۹۴۰) افغانی هزینه در بل‌های جعلی پرداخت گردیده است که هیچ یک آن از طرف اداره‌ هوتل‌ها تایید نشده است.
اسنادی که بیش از ۲۵۰ ورق می‌شود به دست‌روزنامۀ ماندگار قرار گرفته است تنها به این خلاصه نمی‌شود؛ قرطاسیه، وسایل آموزشی برای اشتراک کنند‌گان، کرایه راه و هم‌چنان تابلو‌ها و سایر مواردی که برای این کارگاه‌های آموزشی نیاز است را نیز در برمی‌گیرد، اما تا هنوز روشن نشده است که در این بخش‌ها چه مقدار اختلاس و دسبرد صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.