احمدولی مسعود خطاب به دانشجویان: با دانش خود دیوارهای تحجر، تعصب و تبعیض را از نهاد ویران کنید

۲۸ حمل ۱۳۹۶

در محفل امتحان ورودی نخبگان کانکور ۱۳۹۶ انستیتوت عالی اتاترک افغانستان، احمد‌ولی مسعود به جوانان گفت:
افغانستان امروز بدون نسل شما قطعاً بدیلی ندارد. نه نسل دیروز بدیل اند، نه رهبران امروز و نه خارجی‌ها. اگر می‌شد، سرازیر شدن صدها میلیون دالر کمکی یک‌جا با حضور رهبران شانزده سال اخیر که هربار چوکی تبدیل می‌کنند، قطعاً باید کشور را از بنیاد متحول می‌ساخت. اما نشد. پس از شانزده سال لایه‌های بحران‌های درهم MANDEGARتنیده، کشور را به بن‌بست رسانیده و مردم را شدیداً نگران وضعیت امروز و آینده ساخته است. بیشترین رهبران امروز، به‌جز فرافگنی و نمایش ظاهری، هیچ برنامۀ عملی ندارند، و اگر دارند یا شخصی است یا بیرونی.
گزارش‌های اخیر گروه بین المللی بحران و همچنان شبکۀ بی بی سی که افغانستان را کشوری به طرف بی ثباتی و یکی از افسرده‌ترین کشور های جهان در ردۀ ۱۵۴ قرارداده است، به‌خوبی می‌رساند که وضعیت از چه قرار است.
کشور ما ذخایر غنی دارد، موقعیت مهم استراتیژیک دارد، طبیعت مطلوب دارد و از همه مهم‌تر، منحیث یک کشور جوان بیشترین سرمایۀ اجتماعی از نقطه‌نظر فکری و فیزیکی و انگیزه، شما جوانان را در خود دارد. اما چیزی که ندارد، نظام مطلوب است، رهبران متعهد، دلسوز و پاسخگو به‌شدت کم دارد، همسایگان آزمند دارد و سیاسیون آزمندتر.
اگر می‌خواهید کشور را بسازید، خود و دانش خود را اساس تحول فرهنگ بدانید و فرهنگ را اساس تحول جامعه و جامعه را اساس تحول کشور. با دانش خود مرزهای مکانی و زبانی و قومی را فرو ریزید، دیوارهای تحجر، تعصب، تبعیض را از نهاد برکنید، گره‌های تاریخی را باز کنید و در محور ارزش‌های انسانی، اسلامی، همپذیری، عدالت، برادری و عقلانیت بهم پیوند زنید.
هـم مظروف شوید و هـم ظرف، هـم خود را بسازید و هـم کشور را.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.