در جنگ هیچ طرفی برنده نیست

در این شب و روزها، افغانستان در اوج جنگ های خانمانسوز به سرمیبرد.چنانکه که بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان به بخش‌های زیادی دست یافتند و دولت هم در تلاش باز پس‌گیری آنهاست، گزارش سازمان ملل اما افزایش بی‌سابقه خشونت ها را نشانه رفته و ادعا کرده است که خشونت ها عمدتا از جانب طالبان انجام شده است و طالبان به آن واکنش نشان داده اند. در عین حال هم نیروهای امریکایی و هم نیروهای ناتو حمایت شان را از نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند و در مواردی نیروهای...

بيشتر بخوانيد...