نهادهای ناظر: کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مسوولیت‌گریزی می‌کند

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۱۷ جدی ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که نبود انگیزۀ همکاری میان کمیسیون‌های انتخاباتی نگرانی کننده است و نشان می‌دهد که ریگی در کفش کمیسیون انتخاباتی قرار دارد.
آنان همچنان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را به گریز از مسوولیت و بی‌برنامه‌گی متهم می‌کنند و می‌افزایند که این نهاد فاقد یک راهبرد منظم کاری است و برای گریز از عقب‌مانی کاری، مسوولیت‌ها را به گردن کمیسیون انتخابات می‌اندازد.
mandegarاین در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در ۱۴ جدی گفته است که کمیشنران آنان در برخی از ولایت‌ها به user های که نیاز به بررسی شکایت‌ها دارند، دسترسی پیدا نکرده‌اند.
اما، نهادهای ناظر انتخاباتی نبود انگیزۀ همکاری میان کمیسیون انتخاباتی را نگران کننده می‌خوانند و می‌افزایند که همکاری نکردن کمیسیون انتخابات با کمیسیون شکایت‌های انتخابات نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات ریگی در کفش دارد و از بر ملا شدن آن که ممکن همکاری با یک نامزد انتخابات در جریان انتخابات بوده است هراس دارد.
نهادهای ناظر انتخابات باور دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی به اساس قانون مکلف به همکاری با یکدیگر هستند و در غیر صورت بررسی بیش از ۸۰۰ هزار شکایت در این فرصت کوتاه برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دشوار است.
حبیب‌الله شینواری، رییس برنامه‌های موسسه انتخابات و شفافیت (ایتوا) می‌گوید: همکاری نکردن و قرار ندادن «User»‌ها در ولایت‌ها به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات در روند انتخابات مشکل داشته و به نفع یک نامزد انتخابات تقلب و یا تخلف کرده و از قرار دادن «یوزرها» که در آن معلومات است، به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که این تقلبات و تخلفات را بررسی می‌کنند، هراس دارد.
آقای شینواری در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که هراس کمیسیون انتخابات نگران کننده است و این بی‌اعتمادی موجود به کمیسیون انتخابات را افزایش می‌دهد.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات به اساس قانون مکلف است تا کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی همکاری کند.
این در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که کمیسیون انتخابات در برخی از ولایت‌های «user» را در اختیار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ولایتی قرار نداده است.
قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات، عدم دسترسی برخی کمیسیون‌های ولایتی شکایات به «User» ابراز نگرانی کرده و گفته است که در صورت حل نشدن این مشکل، کار رسیده‌گی به شکایات در این ولایات با چالش مواجه خواهد شد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) اما می‌گوید که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برنامۀ درست ندارد و مطرح شدن این روند را از طرف کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پرسش برانگیز می‌داند.
یوسف رشید، رییس اجرایی بیناد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به بی‌برنامه‌گی و نداشتن راهبردی کاری متهم می‌کند و می‌گوید که این برنامه از ماه پیش باید توسط کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعین می‌گردید که به کدام userهای نیاز دارند؛ چون کمیسیون انتخابات ادعا دارد که دو user کمیسیون شکایت‌های انتخابات در خواست داشت در اختیارشان قرار داده‌است.
آقای رشید می‌گوید که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بی‌برنامه است و اکنون تلاش می‌کند با این اظهارات عقب مانده‌گی خود را تلافی کند. او این کار کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را فرار از مسوولیت خواند.
به گفتۀ او، تاهنوز در ولایت‌ هلمند دفتر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به کارش آغاز نکرده است و مسوولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مشغول درخواست برای پرداخت معاشات کارمندان هستند.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که بیش از هشت هزار شکایت را در این نهاد به ۱۶ کتگوی دسته‌بندی کرده است که از این میان: «۶۸۸۱» شکایت تفاوت رأی بایومتریک با فورم نتایج، « ۱۱۹ « شکایت آفزایش آراء به نفع نامزد، «۵۵۲» شکایت کاهش آراء به ضرر نامزد، «۴» شکایت مربوط شمارش آراء یک نامزد به نامزد دیگر، «۲۸۲» شکایت، استعمال رای قبل از وقت معین و «۳۸۱» شکایت استعمال رای بعد از وقت معین، «۶۵۷» شکایت آرای بدون بایومتریک، «۲۱۴۰ « شکایت مربوط به ابطال محل رای‌دهی بوده است.
همچنان این نهاد افزوده که ۳۹ شکایت مفقود شدن فورم نتایج، ۳۶ شکایت نسبت به تغییر در فورم نتایج بعد از بازشماری، ۱۳۳۸ شکایت، آرای مشکوک، ۲۹ شکایت، ناشی از دستگاه بایومتریک، ۱۳۸۰ شکایات غیرموجه، ۴ شکایت جانبداری کارمندان کمیسیون در پروسه بازشماری، و نیز شمارش آراء در غیاب ناظران ۳ شکایت، و سایر موارد به ۱۲۰۹ شکایت می‌رسد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که شکایات ثبت شده از نگاه ماهیت شامل تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می‌شود که ۱۳۷۱ شکایت تخطی‌های انتخاباتی،۴۳۰۳ تخلفات انتخاباتی و ۳۲۷۲ جرایم انتخابات را شامل می‌گردد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نزدیک به دو هفته پیش روند دسته‌بندی شکایت‌های انتخاباتی را آغاز کرده و تا هنوز در سه کتگوی (تقلبات انتخاباتی، تخلف‌های انتخاباتی و جرایم انتخاباتی، این شکایت‌ها را دسته‌بندی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.