رئیس جمهور به وزارت مالیه: پروسه NTA تا ماه حمل ادامه یابد

در جلسه‌ای که امروز به ریاست رئیس جمهورغنی در ارگ برگزار شده بود، رئیس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد که پروسه NTA تنها تا ماه حمل ادامه یابد و جلسه آینده رهبری حکومت، روی میکانیزم واضح در این خصوص، فیصله خواهد کرد.

در خبرنامه‌ای که امروز(۱۲ حوت) از نشانی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است، در این نشست، در خصوص ارزیابی معاشات  NTAو افزایش قیمت های مواد خوراکی در بازار و راه حل های آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در خبر آمده است که آقای غنی تاکید کرد که تعریف واضح ظرفیت بشری در ادارات و وزرات‌ها به میان آید و سرمایه معلوماتی و مدیریتی آنان مشخص گردد. وی تاکید کرد که هر بست  NTA باید به قرارداد نتیجه محور مبدل گردد.

هم‌چنان گفته شده است، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این جلسه گفت که بزرگترین مشکل در این زمینه، نبود تعریف واضح وظایف می باشد و سیستم اصلاح معاشات بلند، باید به گونۀ تدریجی تطبیق گردد و پول صرفه جویی شده به معاشات مامورین پایین رتبه افزود شود.

خبرنامه می‌گوید که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت که یکی از خواست‌های مهم مردم این است که معاشات از طریق یک میکانیزم واضح، یکسان سازی گردد و پیشنهاد نمود که این پروسه زمان بندی و به تدریج مورد تطبیق قرار گیرد.

در خبرنامه گفته شده است که اشتراک کنندگان جلسه از پروسه ارزیابی معاشات  NTAدر وزارت‌ها و ادارات مربوطه شان حمایت کردند، اما بخاطر بعضی از دلایل تخنیکی خواستار به میان آمدن یک میکانیزیم واضح شدند تا در بست‌های تخنیکی و مورد ضرورت، یک بخش حفظ گردد.

پیش از این، مجلس نمایندگان در طرح افزایش معاشات کارمندان دولتی، از یک‌‍سان نبودن معاش کارمندان دولت به ویژه از معاشات NTA انتقاد کرده بودند و خواستار اصلاح این سیستم شده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.