وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

بخش نخست/ شاید بتوان‌ این‌ دیدگاه‌ پسامدرنیستی‌ را مصداق‌ وضعیت‌ کنونیِ‌ جهان‌ دانست‌ که‌ انسان‌ امروز بیش‌ از آن‌چه‌ باید و افزون‌تر از هر زمانِ‌ دیگری‌ در طول‌ تاریخ‌، مقهور ظاهر و ذایقه‌های‌ عُرفی‌ و وانمودگری‌ها شده‌ و برای‌ پرداختن‌ به‌...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش چهارم و پایانی/ ...کثرت‌گرایی بر مبنای واقعیت یعنی تسلیم من‌حیث‌الوجود امر پذیرفته شده است و خلافی در آن نیست و قرآن در آیاتی به قبولِ آن اشارت نموده است اما من‌حیث‌الغایت قطعاً مرفوض است و مسوولیت اخروی بر آن مترتب...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش سوم/ اگر کسی بر صحتِ جواز تکفیر بر مبنای معصیت و یا اگر کسی بر تبریرِ و توجیهِ تأویلِ غیرِسائغِ خود بر این حدیث استناد کند که پیامبر فرموده است «الا لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»: آگاه باشید...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش دوم/ خلاصة‌القول تأویل بر دو قسم است: یکی تأویلِ سائغ یعنی تأویل وجیه؛ دوم تأویلِ غیرِسائغ یعنی تأویل غیروجیه. و این قسم اول یعنی تأویل سائغ بر دو نوع است. اول: تأویلِ سائغِ متفقٌ علیه مانندِ تأویلاتِ ائمّه مجتهدین امت. مثلاً...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش نخست/ مقدمه صرفاً تکفیر صیغۀ مصدر از بابِ تفعیل است که صدور فعل از کسی بر کسی را ایجاب می‌کند و آن فعل همانا ایراد کردنِ صفتِ کفر بر کسی می‌باشد. بنابراین، تکفیر عبارت از قضیه است و از آن‌جایی که...

ادامه مطلب...