به پیشـواز  شب یلـدا

به پیشـواز شب یلـدا

یلدا شب بلندِ غزل‌های مشرقی‌ست میلاد هر ترانــۀ زیبـای مشرقی‌ست آهسته می‌رسند به مقصد ستاره‌ها مهتـــاب گاهوارۀ رویای مشرقی‌ست سرما حـــریف قصـۀ مــــادربــــزرگ نیست دستش لحاف کرسی گرمای مشرقی‌ست «از هرچه بگذری سخن دوست خوش‌تر است» حافظ دوای روح و مسیــحای مشرقـی‌ست سیب و انار و پسته، شیرین...

ادامه مطلب...
وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

بخش نخست/ شاید بتوان‌ این‌ دیدگاه‌ پسامدرنیستی‌ را مصداق‌ وضعیت‌ کنونیِ‌ جهان‌ دانست‌ که‌ انسان‌ امروز بیش‌ از آن‌چه‌ باید و افزون‌تر از هر زمانِ‌ دیگری‌ در طول‌ تاریخ‌، مقهور ظاهر و ذایقه‌های‌ عُرفی‌ و وانمودگری‌ها شده‌ و برای‌ پرداختن‌ به‌...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش چهارم و پایانی/ ...کثرت‌گرایی بر مبنای واقعیت یعنی تسلیم من‌حیث‌الوجود امر پذیرفته شده است و خلافی در آن نیست و قرآن در آیاتی به قبولِ آن اشارت نموده است اما من‌حیث‌الغایت قطعاً مرفوض است و مسوولیت اخروی بر آن مترتب...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش سوم/ اگر کسی بر صحتِ جواز تکفیر بر مبنای معصیت و یا اگر کسی بر تبریرِ و توجیهِ تأویلِ غیرِسائغِ خود بر این حدیث استناد کند که پیامبر فرموده است «الا لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»: آگاه باشید...

ادامه مطلب...
تکفیر  بینِ بازیچۀ اسـراف  و یاوه‌گیِ انکار

تکفیر بینِ بازیچۀ اسـراف و یاوه‌گیِ انکار

بخش دوم/ خلاصة‌القول تأویل بر دو قسم است: یکی تأویلِ سائغ یعنی تأویل وجیه؛ دوم تأویلِ غیرِسائغ یعنی تأویل غیروجیه. و این قسم اول یعنی تأویل سائغ بر دو نوع است. اول: تأویلِ سائغِ متفقٌ علیه مانندِ تأویلاتِ ائمّه مجتهدین امت. مثلاً...

ادامه مطلب...