پیام احمدولی مسعود در آغاز مبارزات انتخاباتی: در شرایط کنونی به”دموکراسی تفاهمی” ضرورت داریم

گزارشگر:13 دلو 1392 - ۱۲ دلو ۱۳۹۲

افغانستان باید با انتخابات پیش‌رو یک گذار مؤفقانه به فردای با ثبات داشته باشد.
گذارمؤفقانه نیاز به تدبیر دارد که مسوولیت آن بر دوش نخبه‌گان کشور می‌باشد. نخبه‌گان با هم‌اندیشی، قدم به قدم آزمون‌های بزرگ را به تجربه می‌گیرند که انتخابات پیش‌رو و ایجاد دولت وحدت ملی در نتیجۀ آن، به معنی گذار مؤفقانه می‌باشد.
از آنجایی‌که ما در شرایط موجود در کشور، به شگاف‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مواجه می‌باشیم، پس قشر سیاسی- مدنی ما به راه‌اندازی یک دموکراسی تفاهمی در کشور ضرورت دارند.mandegar-3 دموکراسی تفاهمی‌یی‌که در آن هم رقابت باشد، هم مشارکت، هم احترام باشد، هم ارتباط، هم تحمل پذیری باشد و هم مشورت، هم یادگیری باشد و هم همدیگر پذیری.
در نفس دموکراسی تفاهمی، نحوۀ گزینش و تصمیم‌گیری، رویکرد جدید برای نقش رهبری و روش نو برای ساختن دیدگاه‌های مشترک نهفته می‌باشد.
امروز ما در آستانۀ تحولات بزرگی که در پیش داریم، دقیقاً با همین اوصاف هم فکری و همگرایی و گذشت می‌توانیم راه و مسیر منطقی‌تری را برای رسیدن به فرداها شناسایی و طرح نماییم. ما باید به افغانستان از منظر دیگری بپردازیم. با توجه به فرصت و روزنه‌یی‌که در پیش داریم، برماست تا خود را آماده و مجدداًٌ ارزیابی نماییم. ما قطعاً و باید به یک استراتیژی کلان ملی بیندیشیم و به نخبه‌گان اندیشه‌ورز این سرزمین موقع بدهیم تا با تدبیر همراه با مسوولیت در گذار مؤفقانۀ افغانستان به آینده‌های درخشان، نقش کلیدی ایفا کنند. در این راستا غیر از موفقیت چاره‌یی نداریم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.