دیده‌های ریاکار و دروغینِ دیدبانِ حقوق بشر

- ۱۷ حوت ۱۳۹۳

محمداکرام اندیشمند
دیدبان حقوق بشر با چه معیارهایی، عطامحمد نور از فرماندهان پیشین مجاهدین و نیروهای مقاومتِ ضد طالبان و القاعده و والی ولایت بلخ را در قطار ناقضینِ حقوق بشر قرار داده است؟ نقض حقوق بشر از دیدگاه این دیدبان چیست؟ توانایی در جهت تأمین امنیت و ثبات و موفقیت در ایجاد زمینه‌های بهترِ توسعه و پیشرفتِ اقتصادی در حوزۀ مدیریت و قلمروِ mnandegar-3مسوولیت؟! اجتناب از رشوت‌ستانی در کرسی ولایت به حیث والی؟! جلوگیری از زرع، قاچاق و گسترش مواد مخدر به‌خصوص زرع و تولید تریاک در ساحۀ مدیریت و ولایت؟! مقاومت در برابر طالبان، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی که ظاهراً اربابان و تمویل‌کننده‌گانِ غربیِ دیدبان حقوق بشر این گروه‌ها را گروه‌های تروریستی می‌خوانند؟!
آیا دیده‌های دیدبان حقوق بشر، مدیریت و ادارۀ عطا محمد نور والی ولایت بلخ را در سیزده سال اخیر ـ که در مقایسه با تمام والی‌ها و ولایات افغانستان در تمام عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موفق‌تر و موثرتر تبارزیافته ـ نقض حقوق بشر مشاهده کرده است؟ اگر دیده‌های دیدبان حقوق بشر چنین مشاهده کرده باشد، بدون تردید دیده‌های این دیدبان، معیوب، ناقص و یا ریاکار و دروغین است. اگر دیدبان حقوق بشر بر درستی این مشاهده و داوری خود اصرار دارد، در آن‌صورت معیارهای رعایت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از دیدگاه این دیدبان، معیارهای متعارف و معمول نمی‌باشد. شاید معیار شناخت و داوریِ دیدبان حقوق بشر در عدم نقض حقوق بشر در افغانستان، به پیوند و روابط افراد صاحب‌صلاحیت و مسوولیت با گروه‌های تروریستی چون طالبان و القاعده برمی‌گردد و یا با مافیای تولید و قاچاق مواد مخدر و باندهای آدم‌ربایی و بی‌ثبات‌سازی؟
اگر دیدبان حقوق بشر از این زاویه به مدیریت و عمل‌کرد عطامحمد نور از فرماندهان معروف و مقتدر مقاومتِ ضد طالبان و القاعده و والی ولایت بلخ، نگاه دارد، بدون هیچ شک و ابهامی، آقای نور همچنان در صف نخستِ مبارزه و مقاومت علیه بیـداد و وحشتِ گروه‌های تروریستی ایستاده است. او همچنان از زرع و تولید تریاک در حوزۀ اداره و مدیریتش جلوگیری می‌کند و راه را به روی مافیای بدامنی و بی‌ثبات سازی می‌بندد!
در حالی که هنوز انگیزه‌های اصلی دیدبان حقوق بشر در این گزارش که والی ولایت بلخ را از ناقضین حقوق بشر می‌خواند، ناروشن است، امیـدواریم ریشه‌های این گزارش از نیات و اهدافِ سازمان‌های جاسوسی و استخباراتی آب نخورد که به عنوان پدران و مادرانِ اصلی طالب، القاعده و داعش در صدد اعزام و انتقال آن‌ها به آسیای میانه و فراتر از آن شده باشند. در این صورت، آدم‌هایی همچون عطامحمد نور از زبان نهادهایی چون دیدبان حقوق بشر، ناقض حقوق بشر معرفی می‌شوند تا بستر عبور و انتقالِ این گروه‌های سر بُر به جغرافیای مورد نظر آن سازمان‌ها، هموار گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.