اقدام بی‌پیشینه تعلیـق کار شـش عضـو مجـلس

گزارشگر:یک شنبه 26 ثور 1395 - ۲۵ ثور ۱۳۹۵

mandegar-3در پی غیرحاضری دایمی برخی از نماینده‌گان مجلس و اعتراضات سایر اعضا نسبت به این مساله، هیأت اداری، عضویت شش نماینده را برای دو ماه به حالت تعلیق درآورد.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس در نشست عمومی دیروز شنبه ۲۵ اردیبهشت/ثور اعلام کرد: عضویت شش نمایندۀ مجلس را به دلیل غیرحاضری دایمی برای دو ماه به حالت تعلیق در آورده است.
محمداسحاق رهگذر، علم خان آزادی، امان الله گذر، فرشته انوری، عزت الله عاطف و خدای گل مهمند از نماینده‌گانی هستند که با برخورد انظباتی مجلس روبهرو شده اند.
آقای ابراهیمی گفت: مطابق اصول وظایف داخلی مجلس تمامی امتیازات این نماینده‌گان به مدت دو ماه قطع می گردد و اگر به این هُشدار توجه نکردند و باز هم ۲۰ روز دیگر غیر حاضری کنند، در آن صورت باز هم مطابق پیشبینی اصول وظایف داخلی با آنان برخورد می شود.
غیر حاضری دوامدار نماینده‌گان همواره نشست های عمومی مجلس را به چالش کشیده و از تصمیم گیری باز می دارد.
غیر حاضری دایمی برخی نماینده‌گان همواره مورد انتقاد سایر اعضای مجلس بود و آنان، هیأت اداری نسبت عدم تطبیق اصول وظایف داخلی به بی توجهی متهم می‌کردند.
اصول وظایف داخلی مجلس در پیوند به غیر حاضری‌های دوام‌دار نماینده‌گان، قطع امتیازات، تعلیق سه ماه، یک ساله و دایمی عضویت نماینده‌گانی را پیش بینی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.