عزیزی بانک ماشین های خود پرداز صرافی خویش را در افغانستان توسعه می دهد

- ۱۶ جوزا ۱۳۹۵

mandegar-3مسئوولین عزیزی بانک می گویند که بخاطر توسعه شبکه ماشین های خود پرداز صرافی در افغانستان عزیزی بانک امسال گام بزرگی را در این راستا برداشته است. در حال حاضر، عزیزی بانک دارای ۲۳ ماشین خود پرداز صرافی میباشد که از جمله ۴ ماشین آن در ولایات جابجا گردیده است. عزیزی بانک امسال پلان تدارک ۴۰ پایه ماشین جدید خود پرداز صرافی را که شهر کابل و ولایات افغانستان را تحت پوشش قرار خواهد داد، رویدست دارد.
محمد سالم امید معاون هیئت عامل عزیزی بانک اظهار داشت: عزیزی بانک ماشین های مذکور را الی اخیر ربع سوم، ۲۰۱۶ عیار و عملاً مورد استفاده قرار خواهد داد. با درنظرداشت نصب ماشین های متذکره، پلان های فعال بازاریابی نیز رویدست گرفته شده است.
وی افزود: طی سال گذشته عزیزی بانک شاهد صعود بزرگ تعداد معاملاتی که با استفاده از کارت صورت گرفته است، میباشد. به مقایسه معاملاتی که از طریق ماشین های خود پرداز صرافی و ماشین های مخصوص کارت خوان (POS) درسال ۲۰۱۴، (با۵۰۵۰۰۰ معامله)صورت پذیرفته ، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۷۴۴۰۰۰ معامله افزایش یافته است. در جریان نیمه اول سال ۲۰۱۶ ما قبلاً شاهد روند روبه صعود چنین معاملات بوده ایم و امیدواریم تا در این عرصه افزایش قابل توجه ی صورت گیرد.
مسؤولین مربوطه بیان میدارند که حد اوسط معاملات روزانه در هر ماشین خود پرداز صرافی به ۱۰۸ معامله افزایش یافته است. قابل تذکر است که بخاطر تادیه معاشات در ولایات مختلف و سهم گیری در اقتصاد مملکت و ارایه خدمات بانکی در نقاط دور دست کشور از کارت مربوطه در معاملات مورد نظر ازطریق ماشین های مخصوص کارت خوان (POS) ، استفاده صورت گرفته است.
قابل ذکر است که سیستم تادیاتی افغانستان در ۱۰ اپریل، ۲۰۱۶ پا به عرصه وجود گذاشت. عزیزی بانک افتخار ویژه ی دارد تا اولین بانکی درکشور باشد که با استفاده از ماشین های خود پرداز صرافی خویش راه را بخاطر ایجاد سیستم تادیاتی افغانستان باز نموده است. سیستم تادیاتی افغانستان به کمک بانک مرکزی کشور تعهد بزرگی را بخاطر مدرن سازی زیرساختار تادیات پرچون، متقبل گردیده است.
جهت اینکه برای بانکهای شرکت کننده و نهاد های مالی دیگر، خدمات پیشبینی شده سیستم مذکور فراهم شده باشد، سیستم تادیاتی افغانستان زیرساختار تادیاتی پرچون را که قابلیت همکاری را باسایر بانکها دارد، مشترکاً تطبیق خواهد ساخت. با تطبیق این پروژه، عزیزی بانک قابلیت همکاری ماشین های خود پرداز صرافی خویش با سایر بانکهای عضو سیستم متذکره را فراهم خواهد ساخت.
عزیزی بانک معتقد است که این امر گام سترگی بخاطر داشتن اعتماد به نفس و مقرون به صرفه بودن در صنعت تادیاتی کشور میباشد. تطبیق پروژه مذکور راه را بخاطر استفاده از نیروی فزاینده پول پلاستیکی، کاهش مصارف عملیاتی بانکها خواهد گشود و در کل درسکتور تادیاتی کشور موثریت لازم را ایجاد خواهد کرد.
رهبری عزیزی بانک امیداوراست تا بانکهای بیشتری زیر چتر خدمات سیستم متذکره قرار گرفته و بدینگونه زمینه های همکاری بین همه بانکهای کشور مساعد گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.