رشد اقتصاد آلمان به دلیل موج پناهجویان

گزارشگر:یک شنبه 12 جدی 1395 - ۱۱ جدی ۱۳۹۵

mandegar-3با توجه به برآوردهای اقتصاددانان افزایش هزینه‌های میلیاردی پناهجویان و مصارف بخش خصوصی، منجر به رشد دوامدار اقتصاد می‌گردد. با این حال، فشار بالای ایالات نیز افزایش می‌یابد.
مارسل فراچیر، رییس موسسه تحقیقات اقتصادی به روزنامه “راینیشه پس” گفته است که “ارائه خدمات دولتی برای پناهجویان مانند یک بسته محرک اقتصادی کوچک عمل کرده و در نهایت شرکت ها و کارگران آلمانی به دلیل تقاضای بالا بهره می برند. همچنین کلمنس فویست رییس بخش معلوماتی این موسسه انتظار رشد بیشتر در بخش اقتصاد را دارد.
مارسل فراچیر، رییس موسسه تحقیقات اقتصادی به این باور است که هزینه‌های دولتی در سال ۲۰۱۶ که برای پناهجویان تخصیص داشته اند، منجر به حدود ۰،۳ درصد افزایش رشد اقتصادی گردیده است. او به روزنامه “راینیشه پست” روز جمعه گفت که “اثر مثبت پناهجویان بر عملکرد اقتصادی در سال های آینده همچنان تقویت خواهد یافت.” با این حال، پناهجویان در حال حاضر تا تقریبا یک درصد از نیروی کار را در آلمان می سازند. در دراز مدت “می تواند ادغام پناهجویان رشد اقتصاد را تقریبا ۰،۷ درصد یا بیشتر افزایش بخشد.”
همچنین کلمنس فویست رییس بخش معلوماتی این موسسه می گوید که دولت به دلیل میزان بالای پناهجویان در سال ۲۰۱۵ به طور قابل توجهی بیشتر از قبل مصرف کرده است. او در ادامه می گوید که “مصرف بخش خصوصی نیز در پهلوی دیگر بخش ها به دلیل مهاجرت ها افزایش یافته است.” زیرا به دلیل مهاجرت ها، شمار بیشتر انسان ها در آلمان اند و در این کشور پول بیشتر به مصرف می رسانند” و “هر دو منجر به تحریک اقتصاد داخلی می گردد.”
مصارف بالا حکومت فدرال و ایالات
مصارف دولتی مربوط به ادغام پناهجویان در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۰ میلیارد یورو بوده است. تنها مصارف ایالات آلمان بر اساس یک نظرسنجی امسال ۱۹،۸۵ میلیارد یورو بوده است. بر این اساس سال آینده، ایالات با ۱۵،۶ میلیارد یورو مصرف در بخش پناهجویان حساب می کنند. بر اساس این گزارش ایالت نوردراین-وستفالن با ۴،۲ میلیارد یورو بیشترین مصرف را داشته است. بعدا ایالات هسن، بایرن و بادن-وورتمبرگ بیشترین مصرف را داشته اند.
ایالات در سال ۲۰۱۶ با حدود ده میلیارد یورو از جانب حکومت فدرال حمایت گردیده اند. اما بر اساس گزارش ها هنوز هم ایالات حدود دو سوم از مصارف پناهجویان را بدوش دارند. بنابراین، بسیاری از ایالات خواستار مشارکت بیشتر حکومت فدرال در این ساحه اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.