نتایح نظر سنجی تازۀ خانۀ آزادی: رضایت مردم از حکومت وحدت ملی بیشتر از حکومت پیشین است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 19 جدی 1395 - ۱۸ جدی ۱۳۹۵

بر اساس نظر سنجی تازه‌یی که دیروز شنبه (۱۸ جدی) نهاد موسوم به خانۀ آزادی افغانستان منتشر کرده است، ۶۳ درصد از اشتراک کننده‌‌گان این نظر سنجی میزان موفقیت حکومت را در تأمین منافع کشور در تعامل با پاکستان منفی ارزیابی کرده‌اند.
در این نظر سنجی میزان رضایت مردم از عملکرد حکومت در سه محور سیاست خارجی، جنگ و صلح، توسعه زیربناهای اقتصادی و عملکرد حکومت mandegar-3فعلی در مقایسه با حکومت پیشین مورد بررسی قرار داده شده است. این نظرسنجی در شش زون کشور انجام شده و با ۳۰۱۱ تن مصاحبه صورت گرفته که ۵۹ درصد آن را مردان و ۴۰,۹ درصد آن بانوان تشکیل می‌دهند.
اشتراک کننده‌گان در این نظر سنجی ۶۹,۱ درصد را بین سن ۱۸ تا ۳۰ و ۲۲,۹ درصد ردۀ سنی ۳۰ – ۵۰ تشکیل می‌دهند.
در اولین محور این نظر سنجی سیاست خارجی کشور در تعامل با کشورهای منطقه و جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پاکستان
۶۳ درصد اشتراک کننده‌گان در این نظر سنجی میزان موفقیت حکومت در تأمین منافع کشور در تعامل با پاکستان را منفی ارزیابی کرده و ۲۵ درصد مثبت ارزیابی کرده‌اند. ۱۹ درصد کم‌اثر ۱۵,۱ درصد نسبتاً موثر، ۸،۹ درصد اشتراک کننده‌گان نظری نداشته‌اند و ۳ درصد هم به این پرسش پاسخی ارایه نکرده‌اند.
ایران
۴۱ درصد از اشتراک کننده‌گان در این نظر سنجی میزان موفقیت حکومت را در تأمین منافع کشور در تعامل با ایران مثبت ارزیابی کرده، ۱۸،۲ درصد کم‌اثر و ۶درصد بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
هند
۸۳ درصد اشتراک کننده‌گان میزان موفقیت حکومت را در تأمین منافع کشور با هند را مثبت ارزیابی کرده و ۱۳ درصد بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
چین
۶۶ درصد اشتراک کننده‌گان میزان موفقیت حکومت تأمین منافع کشور را با چین مثبت ارزیابی کرده‌اند و ۲۳ درصد آن بی‌اثر قلم داد کرده‌اند.
روسیه
۴۱ درصد اشتراک کننده‌گان این نظر سنجی میزان موفقیت تأمین منافع کشور را در تعامل با روسیه مثبت ارزیابی کرده‌اند، ۳۲ درصد غیر موثر و ۲۳ درصد هم نظری نداشته‌اند.
کشورهای اسلامی
۶۰ درصد اشتراک کننده‌گان این نظر سنجی میزان موفقیت حکومت را در تأمین منافع کشور در تعامل با کشورهای اسلامی موثر و ۲۵ درصد غیر موثر ارزیابی کرده‌اند.
کشورهای اروپایی
۵۵ درصد اشتراک کننده‌گان این نظر سنجی میزان موفقیت حکومت را در تأمین منافع کشور در تعامل با کشورهای اروپایی مثبت و ۲۸ درصد غیر موثر ارزیابی کرده‌اند.
امریکا
۶۱ درصد از اشتراک کننده‌گان میزان موفقیت کشور را را در تأمین منافع کشور با امریکا مثبت و ۲۲ درصد کم اثر ارزیابی کرده‌اند.
جنگ و صلح
بر اساس این نظر سنجی تازه که نهاد خانۀ آزادی منتشر کرده است، ۷۷ درصد اشتراک کننده‌گان به موفقیت نیروهای امنیتی را در برابر طالبان رای مثبت داده‌اند، (۵۰ درصد کاملاً موفق و ۲۷ درصد نسبتاً موفق بوده‌اند)، در حالی که ۱۷ درصد این موفقیت را کم‌اثر و بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
امضاء توافقنامۀ صلح با حزب اسلامی
۴۵ درصد اشتراک کننده‌گان این نظر سنحی امضای توافقنامۀ صلح را با حزب اسلامی غیر موثر و ۴۳ درصد موثر ارزیابی کرده‌اند.
تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی کشور
۷۸ درصد اشتراک کننده‌گان این نظر سنجی اقدام تجهیز نیروهای امنیتی کشور را موثر ۱۷ درصد کم‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
۶۶ درصد کمک‌های مالی را برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا موثر ارزیابی کرده و تنها ۲۱ درصد آن را غیر موثر قلم داد کرده‌اند.
توسعه زیربناهای اقتصادی
عقد تفاهم‌نامۀ مسیرهای ترانزیتی جدید
۸۶ درصد از اشتراک کننده‌گان عقد مسیرهای ترانزیتی جدید را عملکردی موثر و ۸ درصد کم‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
جذب سرمایه‌گذاری خصوصی
۸۱ درصد از پاسخ دهنده‌گان عملکرد حکومت را در جذب سرمایه‌‎گذاری خصوصی مثبت و ۱۱ درصد کم‌اثر هم‌چنان ۳،۴ درصد غیر موثر ارزیابی کرده‌اند.
بهره برداری از بند سلما
۷۷ درصد اشتراک کننده‌گان بهره برداری از بند سلما را اقدام موثر (۵۶ درصد کاملاً موثر ۱۱ درصد کم اثر) ۴،۵ درصد بی‌اثر ارزیابی کرده‌اند.
جذب کمک‌های مالی در نشست بروکسل
۶۴ درصد اشتراک کننده‌گان نظر سنجی خانۀ آزادی جذب کمک‌های مالی را در نشست بروکسل موثر خوانده، ۲۲ درصد کم‌اثر و تنها ۱۲ درصد در این زمینه نظری نداشته‌اند.
عملکرد حکومت فعلی در مقایسه با حکومت پیشین
عملکرد حکومت
حدود ۴۲ درصد از اشتراک کننده‌گان در این نظر سنجی عملکرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت قبلی بهتر ارزیابی کرده در حالی که ۲۷ درصد بدتر ارزیابی کرده‌اند و ۲۸ درصد دیگر گفته‌اند که عملکرد این حکومت با حکومت پیشین تفاوتی نداشته است.
مبارزۀ عملی با فساد با تأسیس مرکز عدلی و قضایی
۳۲ درصد مبارزه با فساد و تأسیس مرکز عدلی و قضایی را غیر موثر دانسته ۲۹ درصد موثر و ۳۵ درصد تفاوت قایل نشده‌اند.
شایسته سالاری با جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده
در حدود ۳۶ درصد پاسخ دهنده‌گان به این نظر سنجی عملکرد حکومت فعلی را در جذب نیروی جوان و تحصیلکرده بهتر و ۳۳ درصد بدتر ۲۸ درصد نیز تفاوت قایل نشده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.