برخی از نهادهای مدنی در واکنش به اقدام بی‌بی‌سی: زبان ما فارسی است نه در ی!

گزارشگر:ناجیه نوری/ سه شنبه 30 عقرب 1396 - ۲۹ عقرب ۱۳۹۶

هنوز فراموش نکرده‌ایم که استعمارگران بریتانیایی چگونه در نیم قاره هند برضد زبان فارسی جنگیدند؛ فراموش نکرده‌ایم که چگونه در تبانی با روسیه تزاری جغرافیای سیاسی – تمدنی ما را تکه تکه کردند و ما را در چهارچوب مرزهای استعماری محصور کردند.
mandegar-3این گفته‌ها در پی اقدام اخیر بی ‌بی ‌سی که صفحه «فیس‌بوک بی بی سی افغانستان» را به بی بی سی دری تغییر نام داده اند، ابراز می‌شود.
برخی از نهادهای مدنی در یک نشستی در واکنش به اقدام بی بی سی گفته‌اند که ما شرکت کننده‌گان این همایش ضمن ابراز انزجار و نفرت نسبت به تمامیت خواهان و مدافعان‌شان به صراحت اعلام می‌داریم که زبان ما فارسی است و دری صفتی برای زبان فارسی می‌باشد.
نهاد اتاق فکر در این همایش گفت: اخیراً کارگذاران بی‌بی‌سی افغانستان در یک اقدام تفرقه‌افگنانه، غرض‌آلود و غیرعلمی صفحۀ فیسبوک «بی‌بی‌سی افغانستان» را به «بی‌بی‌سی دری» تغییر نام داده‌اند. صرف نظر از چون و چند بحث‌های رسانه‌های مجازی، اتاق‌ فکر جوانان نیز می‌خواهد در زمینه واکنش خویش را به آگاهی همه‌گان برساند.
مسوولان اتاق فکر در این همایش گفتند: از آن‌جا که افغانستان امروز و بخش‌هایی از پارس و ایران امروز و تاجیکستان کنونی یا ماوراءالنهر که به آن‌سوی جیحون نیز مسما بود، در محدودۀ قلمرو خراسان سرزمین واحدی را تشکیل می‌داد؛ امروز با آن‌که خطۀ خراسان به سه بخش افغانستان، ایران و تاجیکستان منقسم شده است، در سدۀ آخر حکومت‌های استعمارزده تلاش کرده‌اند با انگیزه‌های سیاسی این زبان یگانه را با سه نام «دری»، «فارسی» و «تاجیکی» به سه حوزه و سه زبان جداگانه منقسم سازند.
آنان تاکید کردند: این‌گونه بود که زبان‌های این سه کشور به گونه‌یی به دری، فارسی و
تاجیکی در آورده شد و در قانون اساسی دهه چهل ، واژه «دری» به جای «فارسی» وارد قانون اساسی افغانستان شد و پس از آن نام «قرائت فارسی» را از کتب درسی مکاتب زدودند و به جای آن «دری» گذاشتند.
آنان افزودند: با آن‌که اتاق فکر جوانان به نام «دری» به عنوان نام پر افتخاری که بزرگان زبان ما از آن در آثار شان یاد کرده و به آن بالیده‌اند، احترام می‌گذارد؛ اما در برابر هر نهاد یا گروهی که با سوءاستفاده از این نام بخواهد چیزی را به‌نام «دری» جداپندارانه از بدنه زبان یگانه فارسی-دری که نماد تمدنی منطقۀ ماست، جدا سازد با آن موافق نیستیم و در برابر آن اقدام ، واکنش و اعتراض خویش را اعلام می کنیم.
بااین‌حال مسوولان جنش رستاخیز تغییر دراین همایشی تاکید کردند که ما، متعلق به زبان و فرهنگ کم مانند و درخشانی هستیم، که شعر آن بر دروازه ی سازمان ملل حک شده است.
به گفته آنان: اگر برخی از تمدن ها با سر نیزه و قدرت مادی بر کرانه هایی از جهان تاخت آورده اند، ما به یاری زبان فارسی و معنویت عظیم نهفته در این زبان، فرهنگ ها و تمدن‌های دیگر را تحت تاثیر قرار داده ایم و بزرگان این زبان و فرهنگ هم اکنون بر آسمان علم و معرفت جهان می درخشند. کافیست از بزرگانی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، خوارزمی، البیرونی، ابن سینا، حکیم ناصر خسرو بلخی، حکیم عمر خیام، سنایی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ نام ببریم.
مسوولان این جنبش افزودند: دشمنان زبان، فرهنگ و تمدن ما در طول تاریخ نک پیکان خود را به سوی زبان، فرهنگ و تمدن ما نشانه گرفته اند.
آنان گفتند: ما هنوزفراموش نکرده ایم که استعمارگران بریتانیایی چگونه در نیم قاره هند برضد زبان فارسی جنگیدند. فراموش نکرده‌ایم که چگونه در تبانی با روسیه تزاری جغرافیای سیاسی – تمدنی ما را تکه تکه کردند. و ما را در چهارچوب مرزهای استعماری محصور کردند. و نام جعلی به عوض خراسان بزرگ گذاشتند.
در پایان شرکت کننده‌گان این همایش با ارایه قطعه‌نامه‌ی تاکید کردند که ما شرکت کنندگان این همایش ضمن ابراز انزجار و نفرت نسبت به تمامیت خواهان و مدافعان شان به صراحت اعلام می‌داریم:
۱- زبان ما فارسی است و دری صفتی برای زبان فارسی است.
۲- از همه‌ی فارسی زبانان و فارسی گویان در افغانستان (خراسان )، منطقه و جهان می طلبیم، چه در نوشتار و چه در گفتار واژه فارسی را بدون صفت دری به کار ببرند.
۳- از همه ی فارسی زبانان و فارسی گویان می‌خواهیم صفحه ی دری بی بی سی را مورد پسند قرار ندهند.
۴- جعل عبارتی به نام مصطلحات ملی در قانون اساسی، مثل سایر جعلیات دیگر در این قانون، که در مسیر فارسی‌ستیزی سازمان‌دهی شده است، به هیچ وجه برای ما فارسی زبانان قابل قبول نیست.
۵- از مدیران بی بی سی جداً می‌خواهیم دست از توطیه بر دارند و نسبت به اقدام خود تجدید نظر کنند درغیر آن اقدامات دیگری روی دست خواهیم گرفت.
۶- از همه ی فارسی زبانان و فارسی گویان می‌خواهیم که همچنان به اعتراضات خود ادامه بدهند و سنگر مبارزه را رها نه نمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.