غنـــی: تا دو هفته طـرح حل مشکلات ترافیـکی را ارایه کنیـد

گزارشگر:دو شنبه 18 جدی 1396 - ۱۷ جدی ۱۳۹۶

رییس حکومت وحدت ملی در جلسۀ شورای عالی اقتصادی گفته است که مسوولان تا دو هفتۀ دیگر طرح مشخص به‌خاطر حل مشکل ترافیک کابل ارایه نمایند.
در این جلسه، عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل در مورد طرح مشارکت عامه و خصوصی پیرامون ایجاد پارکینگ‌های کنار جاده در شهر کابل، به mandegar-3جلسه توضیحات مفصل ارایه کرد.
وی، هدف از طرح مذکور را بهبود حساب‌دهی و تأمین شفافیت، ایجاد سهولت ترانسپورتی و رشد اقتصادی، تطبیق مطمئن و با کیفیت پروژه ها و حمایت و ارتقای میتودهای انکشافی عاری از آلودگی‌های محیط زیستی عنوان کرد.
سرپرست شهرداری کابل اضافه کرد که طرح متذکره می‌تواند در ایجاد پارکینگ‌های ستندرد، مصوونیت وسایط نقلیه، جلوگیری از ازدحام، جلوگیری از فساد مالی و ایجاد چشمۀ عایداتی به دولت، مؤثر واقع گردد.
وی تصریح کرد که با تطبیق این طرح، شهر کابل صاحب یک سیستم منظم و استندرد پارکینگ‌ها خواهد شد و دولت از این طریق، سالانه ۱.۳ میلیون دالر به صورت مستقیم عواید به دست خواهد آورد.
رییس حکومت در این خصوص تأکید کرد که قراردادها باید به اساس مناقصه انجام پذیرد تا زمینۀ رقابت برای همه کمپنی‌ها به گونۀ یکسان فراهم گردد و نیز از کارهای موازی ادارات جلوگیری شود.
وی بر وجود یک پالیسی واضح در بخش معلومات و تکنالوژی تأکید کرد. وی همچنان گفت که کمیتۀ فرعی در چوکات شورای عالی اقتصادی ایجاد گردد تا پیشنهادات را مورد بررسی قرار داده و موثریت پروژه‌ها را برجسته سازد.
وی خطاب به سرپرست شهرداری کابل گفت: مردم کابل برنامه‌های عملی برای رفع مشکلات ترافیکی می‌خواهند و هدایت داد تا طی دو هفته، طرح مشخص را با قید زمانی پیرامون حل مشکل ترافیک کابل ترتیب و ارائه نماید تا مردم از مشکلات ترافیکی رهایی یابند.
آقای غنی خاطرنشان ساخت که اقداماتی روی‌دست است که ۳۴ ادارۀ دولتی به منطقه دارالامان انتقال یابند که می‌تواند ازحام ترافیکی را در شهر کابل کاهش دهد. وی به ادارۀ مستقل زون پایتخت هدایت داد که بررسی واضح را روی دریای کابل آغاز نماید تا دو طرف این دریا، به فضای سبز مبدل شود.
رییس‌ حکومت وحدت ملی در مورد طرح ایجاد پارکینگ‌های کنار جاده در کابل گفت که هنوز در مرحلۀ تصمیم گیری قرار نداریم و باید مدل‌های مختلف در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.