توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی اول حمل آغاز می‌شود

- ۰۲ دلو ۱۳۹۱

وزیر مخابرات و تکنالوژی در جلسۀ شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که در اول حمل سال آینده، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، آغاز می‌شود.
امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و میرزا محمد یارمند معین اداری وزارت امور داخله، در مورد آمادگی‌ها در رابطه به توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به شورای امنیت ملی گزارش ارایه نمودند.
براساس خبرنامۀ ریاست‌جمهوری، وزیر مخابرات گفته است که به تاریخ اول برج حوت سال جاری مطابق پلان پروسۀ ثبت نام برای شناسنامه‌ الکترونیکی در نظر گرفته شده است و به تاریخ اول حمل سال ۱۳۹۲ پروسۀ توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی عملآ آغاز می‌گردد.
آنها ضمن برشمردن بعضی از مشکلات در این پروسه، اظهار نمودند که آمادگی‌ها در این عرصه، مطابق پلان‌های تدوین شده اتخاذ گردیده است که شامل : دیزاین شناسنامه‌ الکترونیکی، فورمه ثبت اتباع(شهروندان) جمهوری اسلامی افغانستان، آماده ساختن مرکز جمع‌آوری معلومات و تجهیزات تخنیکی است.
شورای امنیت ملی آمادگی‌ها برای انتخابات سال ۱۳۹۳ و توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی را دو پروسه جداگانه ملی محسوب نمود.
جلسه، توزیع شناسنامه‌ الکترونیکی را یک پروسه ملی دانسته و به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران هدایت داده که جهت تسریع این پروسه حکم مقام ریاست‌جمهوری را مبنی بر همکاری ادارات ذیربط دولت در این مورد آماده نماید تا بر اساس آن تمامی ادارات در تحقق این امر ملی به صورت متداوم همکاری جدی نمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.