طرح جدید شورای نامزدان: حـکومت مشـارکتی با محـور انتخـابات

۸ قوس ۱۳۹۸

ماندگار: انتخاباتِ ۶ میزان که باید رییس‌جمهور جدیدی را برای کشور انتخاب می‌کرد، وارد چالش شده و این چالش‌ها هر روز بیشتر از پیش می‌شود. به گفتۀ شرکای این انتخابات، عملکرد کمیسیون انتخابات از مسیرِ اصلی منحرف شده و این کار افغانستان را به بحران می‌کشاند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اما با در نظرداشت مواضع اصولی خویش مبنی بر اصل شمردنِ «شفافیت» و «عدالت» که از اختیار و ظرفیت کمیسیون انتخابات خارج گردیده است، هشدار می‌دهد که با اعلام تصامیم ناعاقبت‌اندیشانه، ثباتِ افغانستان را در برابرِ چالش‌ها قرار ندهد.
mandegarاعضای این شورا به روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در این خبرنامه‌یی گفته اند: برای شورای نامزدان ریاست جمهوری، نهاد های ناظرِ انتخاباتی، احزاب و نهادهای مدنی، جامعۀ جهانی و‌مردم‌ افغانسنان امروز کاملاً روشن شده است که انتخابات از مسیرِ اصلی و معیارهای قانونی خودش بیرون شده است. در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات از یک‌طرف مطابق لوایح و طرزالعمل‌های خودش عمل نتوانسته و از جانب دیگر به مثابۀ کارگزار انتخابات، با بی‌اعتمادی و نارضایتی اکثریت مطلق نامزدان ریاست‌جمهوری روبهرو شده است، با چه منطق و مجوزی اصرار بر اعلام نتایج توأم با تقلبات میلیونی و غیرقابل قبول می‌نماید؟
در بخشی از این خبرنامه آمده است: کمیسیون مستقل انتخابات هیچ‌گاهی به هیچ‌کدام از پرسش‌ها و نگرانی‌های شورای نامزدان ریاس‌ جمهوری پاسخ نگفته و در جایگاه یک نهاد وابسته به حکومت عمل کرده است. بنابراین هشدار می‌دهیم که کمیسیون انتخابات به رویکردهای فراقانونی خود پایان دهد و متوجه پیامدهای بحران آفرین، فیصله‌ها و تصامیم مغایر روحیۀ ملی باشد.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری جهت مهارِ بحران، طرح «تشکیل حکومتِ مشارکتی انتخابات محور» را پیشنهاد دارد که به گفتۀ اعضای این شورا، بهزودی جزئیات آن را برای طرف‌های ذی‌دخل و افکار عمومی ارایه می‌کند.
اعضای شورای نامزدان گفته اند: بار دیگر به رهبری حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات گوش‌زد می‌نماییم که مسوول مستقیم هر اقدامات ناشیانه و پاسخ‌گوی تصامیم بحران‌آفرین انتخاباتی می‌باشند. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری چون گذشته در مقابل تخلفات و تقلبات همواره مواضع پیش‌گیرانه داشته یک‌بار دیگر موقف جدی خود را در برابر اعلام بحران‌زای کمیسیون اعلام می‌دارد. شورای نامزدان ریاست‌جمهوری در جهت مهار بحران در پهلوی مردم افغانستان به تلاش‌های همیشگی خود ادامه خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.